[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”250px” padding_bottom=”250px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2018/01/adr-frimaengdekoersel-1200px.jpg”]

 

 

[/widecontent]

Frimængde

Farligt gods skal normalt klargøres og transporteres på en særlig måde og af personer, der har modtaget en uddannelse heri. Kravene til håndtering og uddannelse svinger alt efter om transporten foregår på vej, sø eller i luften på et fly. Ligeledes veksler kravene afhængig af typen af farligt gods. Generelt er det heldigvis og naturligvis sådan, at jo farligere en bestemt vare er, jo flere krav er der til emballagen, dokumenter, uddannelse osv. Og kravene skærpes også når man går fra vejtransport til søtransport til luftfragt. Der er dog undtagelser uanset om vi snakker vej-, sø- eller luftfragt.

Vejtransport af farligt gods skal ske efter den danske Bekendtgørelse og ADR konventionen, og i denne finder vi forskellige undtagelser fra at følge alle regler. Privates transport af farligt gods og ’håndværkerreglen’ er eksempler på undtagelser, der fritager en bestemt gruppe af personer fra at følge de normale regler.

Tilsvarende findes undtagelser, der fritager transport af små mængder af farligt gods fra at følge det fulde regelsæt. Transport under frimængden er sådan en undtagelse, og den kigger vi nærmere på i det følgende.

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017.

[alert type=”info” dismiss=”yes”]
Beredskabsstyrelsen, som er kompetent myndighed på vejtransport af farligt gods i Danmark, skriver på deres hjemmeside:

’Erhvervsmæssig transport af farligt gods og fyrværkeri kan blive undtaget fra dele af de generelle regler under bestemte forudsætninger. F.eks. er der undtagelser ved transport af farligt gods til og fra et arbejdssted, eller hvis den samlede mængde af henholdsvis farligt gods eller fyrværkeri er mindre end den såkaldte frimængde.’

http://brs.dk/forebyggelse/transport/vejledninger/undtagelser/Pages/Undtagelser.aspx#Frim%c3%a6ngde
[/alert]

Hvad er frimængden?

En af undtagelserne fra at følge alle de normale farligt gods regler er formuleret i ADR-konventionens kapitel 1.1.3.6 og kaldes populært for ’frimængden’. Det er vigtigt at få slået følgende helt fast indledningsvist:

Frimængden eksisterer kun ved vejtransport

Ved transport under frimængden fritager man hovedsagelig vognmanden og chaufføren fra en del af de normale forpligtelser, der påhviler disse. Det er derfor også helt normalt, at ’frimængde’ er noget chauffører har lægger vægt på. Omvendt har frimængden også betydning for virksomheder, fordi det er frimængden, der anvendes som grænse for, hvilke virksomheder, der skal udpege en sikkerhedsrådgiver.

Undtagelsen gælder hverken for tank eller bulktransporter.

Frimængden gælder kun for stykgods og IBC (palletanke)

 

Beregning af frimængde

Frimængden beregnes for den samlede last på bilen, og kan altså være sammensat af forskellige kunders gods.

Hvis forsendelsen kun indeholder farligt gods under et enkelt N-nummer, så kan man næsten slå frimængden direkte op i ADR stoflisten.

Når man kender varens klassificering, finder man varen i stoflisten under UN-nummer og eventuel pakkegruppe og øvrige oplysninger, og så kan man i stoflistens kolonne 15 se stoffets ”transportkategori”.

ADR stoflisten frimængde transportkategori

 

Transportkategorien er et tal fra nul til fire, og kan oversættes til følgende frimængder:

 • Transportkategori 0: Frimængdekørsel ikke tilladt (stoffet er simpelthen for farligt til, at man tillader frimængdekørsel)
 • Transportkategori 1: Frimængden er 20-50 kg** (eller 20-50 liter*)
 • Transportkategori 2: Frimængden er 333 kg (eller 333 liter*)
 • Transportkategori 3: Frimængden er 1000 kg (eller 1000 liter*)
 • Transportkategori 4: Frimængden er ubegrænset

*) afhængig af stoffets tilstandsform
**) de fleste i TK 1 har frimængde på 20 kg eller 20 liter, men der er enkelte på 50 kg.

 

Frimængde tabeller


Nedenstående links fører til sider, hvor frimængden er listet for alle de UN-numre, hvis primære fareklasse tilhører denne fareklasse.
Vil du for eksempel finde benzin, der er en fareklasse 3 brandfarlig væske, skal du klikke på klasse 3 etc.

Beregning af frimængde point


Hvis køretøjet læsses med forskellige typer farligt gods, kan man ikke aflæse den maksimalt tilladte last direkte i stoflisten, men må i stedet udføre en lille beregning. Det er chaufføren eller læsseren, der har ansvaret for at beregne frimængden.

Beregningen udføres ved at multiplicere/gange mængden af hver vare med en farefaktor:

 • Transportkategori 1 ganges med 50 (dog hvis nævnt i fodnote a i tabel 1.1.3.6.3 ganges kun med 20)
 • Transportkategori 2 ganges med 3
 • Transportkategori 3 ganges med 1

Farefaktoren ganges på for at vægte farligere stoffer højere end knap så farlige stoffer.

 1. For hver vare skal man altså gange mængden af denne vare med den relevante farefaktor.
 2. Man skal til slut addere (plusse) alle resultater til en samlet sum
 3. Så længe den samlede sum er maksmalt 1000, kan transporten gennemføres som frimængdekørsel.

I ovenstående beregning kan man se bort fra lovpligtige ildslukkere på køretøjet, fra kolli pakket som begrænset mængde og enkelte andre typer gods.

Eksempel på frimængde beregning

Et lille eksempel for en last bestående af følgende

 • Kunde 1: 500 liter diesel (UN 1202)
 • Kunde 2: 100 liter benzin (UN 1203) og 10 kasser med spraydåser (pakket som begrænset mængde)

Når kunde 1 indleverer 500 liter diesel kan man direkte aflæse i stoflisten, at diesel har en transportkategori 3, og derfor må der transporteres op til 1000 liter som frimængdekørsel.

Når kunde 2 efterfølgende indleverer 100 liter benzin, der har et andet UN-nummer, må man i gang med at regne. Heldigvis kan vi se bort fra spraydåserne i beregningen, for disse er sendt som begrænset mængde, der ikke skal medregnes.

Benzin tilhører transportkategori 2 med en frimængde på 333 liter og en farefaktor 3.

Vores regnestykke hedder dermed:

 • Diesel: 500 liter x 1 = 500 point
 • Benzin: 100 liter x 3 = 300 point
 • Sum: 500 + 300 point = 800 point

Den samlede last er under 1000 point, og derfor under frimængden.

Hvad slipper jeg for ved frimængdekørsel?

Afsender og modtager

Som afsender af gods under frimængden skal du følge de normale regler for farligt gods dvs. alle varer skal pakkes, typisk i UN-godkendt emballage, og mærkes med UN-nummer og faresedler, retningspile osv., og der skal udarbejdes transportdokument. Bemærk, at transportdokumentet skal indeholde information om mængderne i hver transportkategori (se afsnit herunder).

Alle skal være uddannet efter reglerne på et ADR 1.3 kursus.

Ovenstående gælder også for modtagere af farligt gods.

Hvis virksomheder aldrig medvirker til at sende varer over frimængden er virksomheden fritaget kravet om sikkerhedsrådgiver, men dette er også noget nær den eneste lempelse, der gives afsenderen.

Transportør og chauffør

Transportøren (’vognmanden’) og chaufføren har en stor fordel, hvis de kan planlægge ruter, hvor køretøjet aldrig er læsset med varer over frimængden. Ved kørsel i mængder, der ikke overstiger frimængden, gælder nemlig følgende:

 • Skriftlige anvisninger (også kaldet sikkerhedskort) efter ADR 5.4 behøver man ikke medbringe
 • Chaufføren kan nøjes med det lille ADR-bevis (kapitel 1.3 kursus)
 • Køretøjet behøver skal ikke være mærket med orange tavler eller faresedler efter ADR 5.3
 • Der skal ikke medbringes ADR-taske eller det sædvanlige antal ildslukkere. En enkelt 2 kg ildslukker er tilstrækkeligt. Denne skal være godkendt og tilset, let tilgængelig og fastmonteret
 • De normale tunnelrestriktioner gælder ikke
 • Specielt for fyrværkeri og eksplosiver – køretøjet behøver ikke være godkendt

Bemærk, at transportdokumenter (fragtbreve) og eventuel containerpakkeattest fortsat skal udleveres og medbringes.

 

Særlige forhold

Transportdokument

Hvis afsender indleverer under frimængden har transportøren mulighed for at gennemføre transporten efter denne undtagelse. I henhold til reglerne skal afsenderen anføre i transportdokumentet, hvor stor en mængde man indleverer i hver transportkategori.

 • Eksempel: ”Transportkategori 3: 800 liter”

Ved grænseoverskridende transporter gælder de almindelige sprogkrav, så her skal der fx stå

 • Transportkategori/Beförderungskategorie 2: 100 kg.

Bemærk, at det ikke i ADR 2017 er et krav at oplyse pointberegningen, men det er da god service og god stil at hjælpe chaufføren hermed, eksempelvis:

 • Transportkategori 2 – 100 kg, (beregnet værdi 300)
 • Transportkategori 3 – 250 liter, (beregnet værdi 250)
 • Sum værdi: 550 point

Ildslukkere

Køretøjer, der altid kører under frimængden kan nøjes med at medbringe en 2 kg ABC-ildslukker. Denne ildslukker skal dog være tilset og godkendt helt som normalt. Den skal også være beskyttet mod vejrliget, være lettilgængelig og samtidig sidde (fast)monteret.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er frimængden for spraydåser?

Spraydåser er farligt gods klassificeret under UN 1950. Medmindre indholdet er giftigt må spraydåserne rumme helt op til 1000 ml og kan stadig sendes som begrænset mængde. I praksis sendes spraydåserne næsten altid som begrænset mængde, og tæller dermed ikke med i frimængdeberegningen.

Bemærk dog, at selv en enkelt lille kasse med hårlak eller flødeskum på dåse kræver, at chaufføren har et ADR 1.3 kursus.

Hvad er frimængden for gas?

Gasflasker har forskellige transportkategori og frimængde afhængig af indholdet. De helt almindelige ’Kosangas’ flasker er klassificeret under UN 1965 i transportkategori 2 og har en frimængde på 333 kg. For fordråbede gasser regner man med nettovægt i kg.

Hvad er frimængden for olie?

Fyringsolie er klassificeret under UN 1202 og er en brandfarlig væske (og miljøfarlig) i transportkategori 3 og en frimængde på 1000 liter.

Hvad er reglerne for transport af gasflasker i personbil?

Man skelner ikke i transportreglerne mellem gule og hvide nummerplader eller papegøjeplader. Til gengæld skelner man mellem om transporten som i privat eller erhvervsmæssig regi. Hvis man kører med gasflasker i erhvervssammenhæng kan det ske under håndværkerreglen, såfremt man medbringer gasflaskerne for at bruge dem på sit arbejde. Hvis håndværkerreglen ikke kan finde anvendelse, gælder alle normale transportregler. Hvis du vil vide mere om reglerne for privates kørsel med farligt gods kan du se denne artikel.

Hvad er reglerne for erhvervsmæssig transport af diesel

Hvis transporten ikke er fritaget efter ’håndværkerreglen’ (ADR 1.1.3.1 c) gælder alle normale bestemmelser. Selvom man kun henter en 5 liter dunk benzin eller diesel skal man derfor følge alle regler herunder udarbejde transportdokument, være ADR 1.3 uddannet, anvende godkendt emballage og mærkning osv.
 

[button size=”small” color=”orange” link=”https://www.isikkerhed.dk/kontakt/” target=”_top”]Kontakt os for en uforpligtende snak![/button]