ADR Frimængde Tabel (Klasse 3)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Fareseddel klasse 3 - brandfarlige væsker Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 3.

Klasse 3 omfatter alle brandfarlige væsker.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
10881,1-DIETHOXYETHAN (ACETAL)3F1II33332
1089ACETALDEHYD3F1I20501
1090ACETONE3F1II33332
1091ACETONEOLIER3F1II33332
1093ACRYLONITRIL, STABILISERET3+6.1FT1I20501
1099ALLYLBROMID3+6.1FT1I20501
1100ALLYLCHLORID3+6.1FT1I20501
1104PENTYLACETATER (AMYLACETATER)3F1III100013
1105PENTANOLER3F1II33332
1105PENTANOLER3F1III100013
1106PENTYLAMIN (AMYLAMIN)3+8FCII33332
1106PENTYLAMIN (AMYLAMIN)3+8FCIII100013
1107PENTYLCHLORID (AMYLCHLORID )3F1II33332
11081-PENTEN (n-AMYLEN)3F1I20501
1109PENTYLFORMIATER (AMYLFORMIATER)3F1III100013
11102-HEPTANON (n-AMYLMETHYLKETON)3F1III100013
1111PENTANTHIOL (AMYLMERCAPTAN)3F1II33332
1112PENTYLNITRAT (AMYLNITRAT)3F1III100013
1113PENTYLNITRIT (AMYLNITRIT)3F1II33332
1114BENZEN3F1II33332
1120BUTANOLER3F1II33332
1120BUTANOLER3F1III100013
1123BUTYLACETATER3F1II33332
1123BUTYLACETATER3F1III100013
1125n-BUTYLAMIN3+8FCII33332
11261-BROMBUTAN3F1II33332
1127CHLORBUTANER3F1II33332
1128n-BUTYLFORMIAT3F1II33332
1129BUTYRALDEHYD3F1II33332
1130CAMPHEROLIE3F1III100013
1131CARBONDISULFID3+6.1FT1I20501
1133ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske3F1I20501
1133ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1133ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1133ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske3F1III100013
1133ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III
1133ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1III
1134CHLORBENZEN3F1III100013
1136TJÆREDESTILLATER, BRANDFARLIGE3F1II33332
1136TJÆREDESTILLATER, BRANDFARLIGE3F1III100013
1139OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING)3F1I
1139OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER3F1II
1139OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING)3F1II
1139OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING)3F1III100013
1139OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING)3F1III
1139OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING)3F1III100013
11442-BUTYN (CROTONYLEN)3F1I20501
1145CYCLOHEXAN3F1II33332
1146CYCLOPENTAN3F1II33332
1147DECAHYDRONAPHTHALEN3F1III100013
1148DIACETONEALKOHOL3F1II33332
1148DIACETONEALKOHOL3F1III100013
1149DIBUTYLETHERE3F1III100013
11501,2-DICHLORETHYLEN3F1II33332
1152DICHLORPENTANER3F1III100013
11531,2-DIETHOXYETHAN (ETHYLENGLYCOL-DIETHYLETHER)3F1II33332
11531,2-DIETHOXYETHAN (ETHYLENGLYCOL-DIETHYLETHER)3F1III100013
1154DIETHYLAMIN3+8FCII33332
1155DIETHYLETHER (ETHYLETHER)3F1I20501
1156DIETHYLKETON (3-PENTANON)3F1II33332
1157DIISOBUTYLKETON3F1III100013
1158DIISOPROPYLAMIN3+8FCII33332
1159DIISOPROPYLETHER3F1II33332
1160DIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING3+8FCII33332
1161DIMETHYLCARBONAT3F1II33332
1162DIMETHYLDICHLORSILAN3+8FCII33332
1164DIMETHYLSULFID3F1II33332
1165DIOXAN3F1II33332
1166DIOXOLAN3F1II33332
1167DIVINYLETHER, STABILISERET3F1I20501
1169AROMASTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1169AROMASTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1169AROMASTOFFER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1III100013
1169AROMASTOFFER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III100013
1169AROMASTOFFER, FLYDENDE3F1III100013
1170ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)3F1II33332
1170ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)3F1III100013
11712-ETHOXYETHANOL (ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER)3F1III100013
11722-ETHOXYETHYLACETAT (ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT)3F1III100013
1173ETHYLACETAT3F1II33332
1175ETHYLBENZEN3F1II33332
1176ETHYLBORAT3F1II33332
11772-ETHYLBUTYLACETAT3F1III100013
11782-ETHYLBUTYRALDEHYD3F1II33332
1179BUTYLETHYLETHER3F1II33332
1180ETHYLBUTYRAT3F1III100013
11841,2-DICHLORETHAN (ETHYLENDICHLORID)3+6.1FT1II33332
11882-METHOXYETHANOL (ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER)3F1III100013
11892-METHOXYETHYLACETAT (ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAT)3F1III100013
1190ETHYLFORMIAT3F1II33332
1191OCTANALER (OCTYLALDEHYDER)3F1III100013
1192ETHYLLACTAT3F1III100013
1193ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON)3F1II33332
1194ETHYLNITRITOPLØSNING3+6.1FT1I20501
1195ETHYLPROPIONAT3F1II33332
1196ETHYLTRICHLORSILAN3+8FCII33332
1197SMAGSSTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1197SMAGSSTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1197SMAGSSTOFFER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23 °C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50 °C på højst 110 kPa)3F1III100013
1197SMAGSSTOFFER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III100013
1197SMAGSSTOFFER, FLYDENDE3F1III100013
1198FORMALDEHYDOPLØSNING, BRANDFARLIG3+8FCIII100013
1201FUSELOLIE3F1II33332
1201FUSELOLIE3F1III100013
1202DIESELOLIE eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET (med flammepunkt på højst 60 °C)3F1III100013
1202DIESELOLIE i overensstemmelse med EN 590:2013 + AC:2014 eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET med flammepunkt som specificeret i EN 590:2013 + AC:20143F1III100013
1202DIESELOLIE eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET (med flammepunkt, der overstiger 60 °C, men ikke 100 °C)3F1III100013
1203BENZIN3F1II33332
1204NITROGLYCERIN, OPLØSNING I ALKOHOL med højst 1% nitroglycerin3DII33332
1206HEPTANER3F1II33332
1207HEXANAL (HEXALDEHYD)3F1III100013
1208HEXANER3F1II33332
1210TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE STOFFER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler)3F1I20501
1210TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1210TRYKFARVE3F1II
1210TRYKFARVE3F1III100013
1210TRYKFARVE3F1III100013
1210TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler)3F1III100013
1212ISOBUTYLALKOHOL3F1III100013
1213ISOBUTYLACETAT3F1II33332
1214ISOBUTYLAMIN3+8FCII33332
1216ISOOCTENER3F1II33332
1218ISOPREN, STABILISERET3F1I20501
1219ISOPROPYLALKOHOL3F1II33332
1220ISOPROPYLACETAT3F1II33332
1221ISOPROPYLAMIN3+8FCI20501
1222ISOPROPYLNITRAT3F1II33332
1223PETROLEUM3F1III100013
1224KETONER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1224KETONER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1224KETONER, FLYDENDE, N.O.S.3F1III100013
1228THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1II33332
1228THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1III100013
1229MESITYLOXID3F1III100013
1230METHANOL3+6.1FT1II33332
1231METHYLACETAT3F1II33332
1233METHYLPENTYLACETAT (METHYLAMYLACETAT)3F1III100013
1234DIMETHOXYMETHAN (METHYLAL)3F1II33332
1235METHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING3+8FCII33332
1237METHYLBUTYRAT3F1II33332
1243METHYLFORMIAT3F1I20501
1245METHYLISOBUTYLKETON3F1II33332
1246METHYLISOPROPENYLKETON, STABILISERET3F1II33332
1247METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISERET3F1II33332
1248METHYLPROPIONAT3F1II33332
1249METHYLPROPYLKETON3F1II33332
1250METHYLTRICHLORSILAN3+8FCII33332
1261NITROMETHAN3F1II33332
1262OCTANER3F1II33332
1263MALINGF1
1263MALINGF1I
1263MALING3F1II33332
1263MALING3F1II33332
1263MALING3F1III100013
1263MALING3F1III100013
1264PARALDEHYD3F1III100013
1265PENTANER, flydende3F1I20501
1265PENTANER, flydende3F1II33332
1266PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1266PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1266PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1III100013
1266PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III100013
1266PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler3F1III100013
1267RÅOLIE3F1I20501
1267RÅOLIE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1267RÅOLIE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1267RÅOLIE3F1III100013
1268PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S.3F1I20501
1268PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1268PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1268PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S.3F1III100013
1272FYRRETRÆSOLIE3F1III100013
1274n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL)3F1II33332
1274n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL)3F1III100013
1275PROPIONALDEHYD3F1II33332
1276PROPYLACETAT3F1II33332
1277PROPYLAMIN3+8FCII33332
12781-CHLORPROPAN3F1II33332
12791,2-DICHLORPROPAN3F1II33332
1280PROPYLENOXID3F1I20501
1281PROPYLFORMIATER3F1II33332
1282PYRIDIN3F1II33332
1286HARPIKSOLIE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1286HARPIKSOLIE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1286HARPIKSOLIE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1III100013
1286HARPIKSOLIE3F1III100013
1286HARPIKSOLIE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III100013
1287GUMMIOPLØSNING (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1287GUMMIOPLØSNING (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1287GUMMIOPLØSNING3F1III100013
1287GUMMIOPLØSNING (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III100013
1287GUMMIOPLØSNING (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1III100013
1288SKIFEROLIE3F1II33332
1288SKIFEROLIE3F1III100013
1289NATRIUMMETHYLAT, OPLØSNING i alkohol3+8FCII33332
1289NATRIUMMETHYLAT, OPLØSNING i alkohol3+8FCIII100013
1292TETRAETHYLSILICAT3F1III100013
1293TINKTURER, MEDICINSKE3F1II33332
1293TINKTURER, MEDICINSKE3F1III100013
1294TOLUEN3F1II33332
1296TRIETHYLAMIN3+8FCII33332
1297TRIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING, højst 50 vægt-% trimethylamin3+8FCI20501
1297TRIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING, højst 50 vægt-% trimethylamin3+8FCII33332
1297TRIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING, højst 50 vægt-% trimethylamin3+8FCIII100013
1298TRIMETHYLCHLORSILAN3+8FCII33332
1299TERPENTIN, vegetabilsk3F1III100013
1300TERPENTIN, MINERALSK3F1II33332
1300TERPENTIN, MINERALSK3F1III100013
1301VINYLACETAT, STABILISERET3F1II33332
1302ETHYLVINYLETHER, STABILISERET3F1I20501
1303VINYLIDENCHLORID, STABILISERET (1,1-DICHLORETHYLEN, STABILISERET)3F1I20501
1304ISOBUTYLVINYLETHER, STABILISERET3F1II33332
1305VINYLTRICHLORSILAN3+8FCII33332
1306TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1306TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1306TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE3F1III100013
1306TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III100013
1306TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1III100013
1307XYLENER3F1II33332
1307XYLENER3F1III100013
1308ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE3F1I20501
1308ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1308ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1308ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE3F1III100013
1648ACETONITRIL3F1II33332
1717ACETYLCHLORID3+8FCII33332
1723ALLYLIODID3+8FCII33332
1815PROPIONYLCHLORID3+8FCII33332
1862ETHYLCROTONAT3F1II33332
1863FLYBRÆNDSTOF3F1I20501
1863FLYBRÆNDSTOF (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1863FLYBRÆNDSTOF (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1863FLYBRÆNDSTOF3F1III100013
1865n-PROPYLNITRAT3F1II33332
1866HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig3F1I20501
1866HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1866HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1866HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III100013
1866HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1III100013
1866HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig3F1III100013
1914BUTYLPROPIONATER3F1III100013
1915CYCLOHEXANON3F1III100013
1917ETHYLACRYLAT, STABILISERET3F1II33332
1918ISOPROPYLBENZEN3F1III100013
1919METHYLACRYLAT, STABILISERET3F1II33332
1920NONANER3F1III100013
1921PROPYLENIMIN, STABILISERET3+6.1FT1I20501
1922PYRROLIDIN3+8FCII33332
1986ALKOHOLER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S.3+6.1FT1I20501
1986ALKOHOLER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S.3+6.1FT1II33332
1986ALKOHOLER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S.3+6.1FT1III100013
1987ALKOHOLER, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1987ALKOHOLER, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1987ALKOHOLER, N.O.S.3F1III100013
1988ALDEHYDER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S.3+6.1FT1I20501
1988ALDEHYDER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S.3+6.1FT1II33332
1988ALDEHYDER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S.3+6.1FT1III100013
1989ALDEHYDER, N.O.S.3F1I20501
1989ALDEHYDER, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1989ALDEHYDER, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1989ALDEHYDER, N.O.S.3F1III100013
1991CHLOROPREN, STABILISERET3+6.1FT1I20501
1992BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1I20501
1992BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1II33332
1992BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1III100013
1993BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.3F1I20501
1993BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1993BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1993BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1III100013
1993BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1III100013
1993BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.3F1III100013
1999TJÆRE, FLYDENDE, inkl. vejolier og bitumen-cutbacks (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
1999TJÆRE, FLYDENDE, inkl. vejolier og bitumen-cutbacks (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
1999TJÆRE, FLYDENDE, inkl. vejolier og bitumen-cutbacks3F1III100013
19993F1III100013
19993F1III100013
2045ISOBUTYRALDEHYD3F1II33332
2046CYMENER3F1III100013
2047DICHLORPROPENER3F1II33332
2047DICHLORPROPENER3F1III100013
2048DICYCLOPENTADIEN3F1III100013
2049DIETHYLBENZEN3F1III100013
2050DIISOBUTYLEN, ISOMERE FORBINDELSER3F1II33332
2052DIPENTEN3F1III100013
20534-METHYL-2-PENTANOL (METHYLISOBUTYLCARBINOL)3F1III100013
2055STYREN, MONOMER, STABILISERET3F1III100013
2056TETRAHYDROFURAN3F1II33332
2057TRIPROPYLEN3F1II33332
2057TRIPROPYLEN3F1III100013
2058VALERALDEHYD3F1II33332
2059NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRANDFARLIG med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose3DI20501
2059NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRANDFARLIG med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3DII
2059NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRANDFARLIG med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3DII33332
2059NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRANDFARLIG med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose3DIII100013
2219ALLYLGLYCIDYLETHER3F1III100013
2222ANISOL3F1III100013
2227n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISERET3F1III100013
2234CHLORTRIFLUORMETHYLBENZENER (CHLORBENZOTRIFLUORIDER)3F1III100013
2238CHLORTOLUENER3F1III100013
2241CYCLOHEPTAN3F1II33332
2242CYCLOHEPTEN3F1II33332
2243CYCLOHEXYLACETAT3F1III100013
2244CYCLOPENTANOL3F1III100013
2245CYCLOPENTANON3F1III100013
2246CYCLOPENTEN3F1II33332
2247n-DECAN3F1III100013
2251BICYCLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISERET (2,5-NORBORNADIEN, STABILISERET)3F1II33332
22521,2-DIMETHOXYETHAN3F1II33332
2256CYCLOHEXEN3F1II33332
2260TRIPROPYLAMIN3+8FCIII100013
2263DIMETHYLCYCLOHEXANER3F1II33332
2265N,N-DIMETHYLFORMAMID3F1III100013
2266N,N-DIMETHYLPROPYLAMIN3+8FCII33332
2270ETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING med mindst 50%, men højst 70% ethylamin3+8FCII33332
22713-OCTANON (ETHYLAMYLKETON)3F1III100013
22752-ETHYLBUTANOL3F1III100013
22762-ETHYLHEXYLAMIN3+8FCIII100013
2277ETHYLMETHACRYLAT, STABILISERET3F1II33332
2278n-HEPTEN3F1II33332
2282HEXANOLER3F1III100013
2283ISOBUTYLMETHACRYLAT, STABILISERET3F1III100013
2284ISOBUTYRONITRIL3+6.1FT1II33332
2286PENTAMETHYLHEPTAN3F1III100013
2287ISOHEPTENER3F1II33332
2288ISOHEXENER3F1II33332
22934-METHOXY-4-METHYL-2-PENTANON3F1III100013
2296METHYLCYCLOHEXAN3F1II33332
2297METHYLCYCLOHEXANON3F1III100013
2298METHYLCYCLOPENTAN3F1II33332
23012-METHYLFURAN3F1II33332
23025-METHYL-2-HEXANON3F1III100013
2303ISOPROPENYLBENZEN3F1III100013
2309OCTADIENER3F1II33332
2310PENTAN-2,4-DION3+6.1FT1III100013
2313PICOLINER3F1III100013
2319TERPENER, N.O.S.3F1III100013
2323TRIETHYLPHOSPHIT3F1III100013
2324TRIISOBUTYLEN3F1III100013
23251,3,5-TRIMETHYLBENZEN3F1III100013
2329TRIMETHYLPHOSPHIT3F1III100013
2330UNDECAN3F1III100013
2332ACETALDEHYDOXIM3F1III100013
2333ALLYLACETAT3+6.1FT1II33332
2335ALLYLETHYLETHER3+6.1FT1II33332
2336ALLYLFORMIAT3+6.1FT1I20501
2338BENZOTRIFLUORID3F1II33332
23392-BROMBUTAN3F1II33332
23402-BROMETHYLETHYLETHER3F1II33332
23411-BROM-3-METHYLBUTAN3F1III100013
2342BROMMETHYLPROPANER3F1II33332
23432-BROMPENTAN3F1II33332
2344BROMPROPANER3F1II33332
2344BROMPROPANER3F1III100013
23453-BROMPROPYN3F1II33332
2346BUTANDION3F1II33332
2347BUTANTHIOL (BUTYLMERCAPTAN)3F1II33332
2348BUTYLACRYLATER, STABILISERET3F1III100013
2350BUTYLMETHYLETHER3F1II33332
2351BUTYLNITRITER3F1II33332
2351BUTYLNITRITER3F1III100013
2352BUTYLVINYLETHER, STABILISERET3F1II33332
2353BUTYRYLCHLORID3+8FCII33332
2354CHLORMETHYLETHYLETHER3+6.1FT1II33332
23562-CHLORPROPAN3F1I20501
2358CYCLOOCTATETRAEN3F1II33332
2359DIALLYLAMIN3+6.1+8FTCII33332
2360DIALLYLETHER3+6.1FT1II33332
2361DIISOBUTYLAMIN3+8FCIII100013
23621,1-DICHLORETHAN3F1II33332
2363ETHANTHIOL (ETHYLMERCAPTAN)3F1I20501
2364n-PROPYLBENZEN3F1III100013
2366DIETHYLCARBONAT3F1III100013
23672-METHYLVALERALDEHYD3F1II33332
2368alfa-PINEN3F1III100013
23701-HEXEN3F1II33332
2371ISOPENTENER3F1I20501
23721,2-DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN3F1II33332
2373DIETHOXYMETHAN3F1II33332
23743,3-DIETHOXYPROPEN3F1II33332
2375DIETHYLSULFID3F1II33332
23762,3-DI-HYDROPYRAN3F1II33332
23771,1-DIMETHOXYETHAN3F1II33332
23782-DIMETHYLAMINOACETONITRIL3+6.1FT1II33332
23791,3-DIMETHYLBUTYLAMIN3+8FCII33332
2380DIMETHYLDIETHOXYSILAN3F1II33332
2381DIMETHYLDISULFID3+6.1FT1II33332
2383DIPROPYLAMIN3+8FCII33332
2384DI-n-PROPYLETHER3F1II33332
2385ETHYLISOBUTYRAT3F1II33332
23861-ETHYLPIPERIDIN3+8FCII33332
2387FLUORBENZEN3F1II33332
2388FLUORTOLUENER3F1II33332
2389FURAN3F1I20501
23902-IODBUTAN3F1II33332
2391IODMETHYLPROPANER3F1II33332
2392IODPROPANER3F1III100013
2393ISOBUTYLFORMIAT3F1II33332
2394ISOBUTYLPROPIONAT3F1III100013
2395ISOBUTYRYLCHLORID3+8FCII33332
2396METHACRYLALDEHYD, STABILISERET3+6.1FT1II33332
23973-METHYL-2-BUTANON3F1II33332
2398METHYL-tert-BUTYLETHER3F1II33332
23991-METHYLPIPERIDIN3+8FCII33332
2400METHYLISOVALERAT3F1II33332
2402PROPANTHIOLER (PROPYLMERCAPTANER)3F1II33332
2403ISOPROPENYLACETAT3F1II33332
2404PROPIONITRIL3+6.1FT1II33332
2405ISOPROPYLBUTYRAT3F1III100013
2406ISOPROPYLISOBUTYRAT3F1II33332
2409ISOPROPYLPROPIONAT3F1II33332
24101,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN3F1II33332
2411BUTYRONITRIL3+6.1FT1II33332
2412TETRAHYDROTHIOPHEN3F1II33332
2413TETRAPROPYLORTHOTITANAT3F1III100013
2414THIOPHEN3F1II33332
2416TRIMETHYLBORAT3F1II33332
2436THIOEDDIKESYRE3F1II33332
24562-CHLORPROPEN3F1I20501
24572,3-DIMETHYLBUTAN3F1II33332
2458HEXADIENER3F1II33332
24592-METHYL-1-BUTEN3F1I20501
24602-METHYL-2-BUTEN3F1II33332
2461METHYLPENTADIENER3F1II33332
2478ISOCYANATER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1II33332
2478ISOCYANATER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1III100013
2493HEXAMETHYLENIMIN3+8FCII33332
24981,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD3F1III100013
2514BROMBENZEN3F1III100013
2520CYCLOOCTADIENER3F1III100013
2524TRIETHOXYMETHAN (ETHYLORTHOFORMIAT)3F1III100013
2526FURFURYLAMIN3+8FCIII100013
2527ISOBUTYLACRYLAT, STABILISERET3F1III100013
2528ISOBUTYLISOBUTYRAT3F1III100013
2529ISOSMØRSYRE3+8FCIII100013
25354-METHYLMORPHOLIN (N-METHYLMORPHOLIN)3+8FCII33332
2536METHYLTETRAHYDROFURAN3F1II33332
2541TERPINOLEN3F1III100013
25542-METHYLALLYLCHLORID3F1II33332
25602-METHYL-2-PENTANOL3F1III100013
25613-METHYL-1-BUTEN3F1I20501
2603CYCLOHEPTATRIEN3+6.1FT1II33332
2607ACROLEIN-DIMER, STABILISERET3F1III100013
2608NITROPROPANER3F1III100013
2610TRIALLYLAMIN3+8FCIII100013
2612METHYLPROPYLETHER3F1II33332
2614METHYLALLYLALKOHOL3F1III100013
2615ETHYLPROPYLETHER3F1II33332
2616TRIISOPROPYLBORAT3F1II33332
2616TRIISOPROPYLBORAT3F1III100013
2617METHYLCYCLOHEXANOLER, brandfarlige3F1III100013
2618VINYLTOLUENER, STABILISEREDE3F1III100013
2620PENTYLBUTYRATER (AMYLBUTYRATER)3F1III100013
26213-HYDROXY-2-BUTANON3F1III100013
2622GLYCIDALDEHYD3+6.1FT1II33332
26843-DIETHYLAMINO-PROPYLAMIN3+8FCIII100013
2707DIMETHYLDIOXANER3F1II33332
2707DIMETHYLDIOXANER3F1III100013
2709BUTYLBENZENER3F1III100013
2710DIPROPYLKETON3F1III100013
2733AMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S.3+8FCI20501
2733AMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S.3+8FCII33332
2733AMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S.3+8FCIII100013
2749TETRAMETHYLSILAN3F1I20501
27521,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN3F1III100013
2758CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2758CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2760ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2760ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2762ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2762ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2764TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2764TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2772THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2772THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2776KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2776KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2778KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2778KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2780NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2780NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2782BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2782BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2784ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2784ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2787ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
2787ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
2838VINYLBUTYRAT, STABILISERET3F1II33332
2840BUTYRALDOXIM3F1III100013
2841DI-n-PENTYLAMIN (DI-n-AMYLAMIN)3+6.1FT1III100013
2842NITROETHAN3F1III100013
2850TETRAPROPYLEN (PROPYLENTETRAMER)3F1III100013
2924BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.3+8FCI20501
2924BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.3+8FCII33332
2924BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.3+8FCIII100013
2933METHYL-2-CHLORPROPIONAT3F1III100013
2934ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONAT3F1III100013
2935ETHYL-2-CHLORPROPIONAT3F1III100013
2943TETRAHYDROFURFURYLAMIN3F1III100013
2945N-METHYLBUTYLAMIN3+8FCII33332
2947ISOPROPYLCHLORACETAT3F1III100013
2983ETHYLENOXID OG PROPYLENOXID, BLANDING, med højst 30% ethylenoxid3+6.1FT1I20501
2985CHLORSILANER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S.3+8FCII33332
3021PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, N.O.S., flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
3021PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, N.O.S., flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
30221,2-BUTYLENOXID, STABILISERET3F1II33332
3024COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
3024COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
3054CYCLOHEXANTHIOL (CYCLOHEXYLMERCAPTAN)3F1III100013
3056n-HEPTANAL3F1III100013
3064NITROGLYCERINOPLØSNING I ALKOHOL med mere end 1%, men højst 5% nitroglycerin3DII33332
3065ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, med mere end 70 vol-% alkohol3F1II33332
3065ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, med mere end 24 vol-%, men højst 70 vol-% alkohol3F1III100013
30921-METHOXY-2-PROPANOL3F1III100013
3165BRÆNDSTOFTANK TIL HYDRAULISK KRAFTSYSTEM PÅ FLY (indeholdende en blanding af vandfri hydrazin og methylhydrazin) (M86 brændstof)3+6.1+8FTCI20501
3248MEDICIN, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1II33332
3248MEDICIN, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.3+6.1FT1III100013
3256OPVARMET VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S., med flammepunkt over 60 °C, ved en temperatur lig med eller over flammepunktet og under 100 °C3F2III
3256OPVARMET VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S., med flammepunkt over 60 °C, ved en temperatur lig med eller over flammepunktet og lig med eller over 100 °C3F2III100013
3269POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, flydende basisprodukt3F3II33332
3269POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, flydende basisprodukt3F3III100013
3271ETHERE, N.O.S.3F1II33332
3271ETHERE, N.O.S.3F1III100013
3272ESTERE, N.O.S.3F1II33332
3272ESTERE, N.O.S.3F1III100013
3273NITRILER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S.3+6.1FT1I20501
3273NITRILER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S.3+6.1FT1II33332
3274ALKOHOLATER, OPLØSNING, N.O.S., i alkohol3+8FCII33332
3286BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S.3+6.1+8FTCI20501
3286BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S.3+6.1+8FTCII33332
3295CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S.3F1I20501
3295CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
3295CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
3295CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S.3F1III100013
3336THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S.3F1I20501
3336THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)3F1II33332
3336THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)3F1II33332
3336THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S.3F1III100013
3343NITROGLYCERIN, BLANDING, DESENSIBILISERET, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. med højst 30 vægt-% nitroglycerin3D0-10
3346PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
3346PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
3350PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2I20501
3350PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C3+6.1FT2II33332
3357NITROGLYCERIN, BLANDING, DESENSIBILISERET, FLYDENDE, N.O.S. med højst 30 vægt-% nitroglycerin3DII33332
33712-METHYLBUTANAL3F1II33332
3379DESENSIBILISERET EKSPLOSIVSTOF, FLYDENDE, N.O.S.3DI20501
3469PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE3+8FCI20501
3469PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE3+8FCII33332
3469PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE3+8FCIII100013
3473BRÆNDSELSCELLEPATRONER eller BRÆNDSELSCELLEPATRONER INDEHOLDT I UDSTYR eller BRÆNDSELSCELLEPATRONER PAKKET MED UDSTYR indeholdende brandfarlig væske3F3100013
3475ETHANOL OG BENZIN BLANDING med mere end 10% ethanol3F1II33332
3494SUR RÅOLIE, BRANDFARLIG, GIFTIG3+6.1FT1I20501
3494SUR RÅOLIE, BRANDFARLIG, GIFTIG3+6.1FT1II33332
3494SUR RÅOLIE, BRANDFARLIG, GIFTIG3+6.1FT1III100013
35283F3