Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser (pdf)

Forretningsbetingelser (15. maj 2020)

Nedenfor finder du betingelser og information vedrørende handel ved Teamwork Solutions. Er du i tvivl omkring betingelserne er du velkommen til at kontakte Teamwork Solutions på info@isikkerhed.dk eller på tlf.: 81813481. Disse salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle andre tidligere offentliggjorte betingelser.
Definitioner

• Teamwork Solutions: Sælgeren af Produktet som angivet i fakturaen. Evt. en angiven serviceleverandør.
• Kunde: Et firma eller en ansvarlig kontakt person, som køber/bruger produkter fra Teamwork Solutions.
• Ordrebekræftelse: Bekræftelse på de af kunden bestilte produkter/ydelse afsendt fra Teamwork Solutions.
• Produkt: Det i Ordrebekræftelsen nævnte eller Tredjepartsprodukter, samt servicetilbud.
• Servicetilbud: Beskrevet i Ordrebekræftelsen.
• Serviceleverandør: Teamwork Solutions, eller en autoriseret samarbejdspartner.

Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale, og gælder alle Teamwork Solution’ ydelser inden for rådgivning, undervisning og slag, herunder sikkerhedsrådgivning, rådgivning, undervisning, samt salg af udstyr og faresedler, og ved alle øvrige forretningsmæssige forhold.
Nærværende betingelser gælder tillige enhver form for samhandel med Teamwork Solutions herunder ved opmagasinering og håndtering af gods. Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Rettigheder

De materielle resultater (årrapporter, sikkerhedsdatablade, godkendelser etc.), som Teamwork Solutions frembringer inden for en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene ordregiver.
Viden høstet af Teamwork Solutions forbindelse med opgavens løsning, kan frit benyttes af Teamwork Solutions efter opgavens afslutning uden hensyntagen til fortrolighedsaftalen.
Immaterielle rettigheder, der skabes hos Teamwork Solutions i forbindelse med gennemførelsen af en opgave, tilhører Teamwork Solutions, medmindre andet er aftalt skriftligt.
Teamwork Solutions godtgør kundens omkostninger og ansvar i forbindelse med enhver påstand om, at brug af Produkter krænker nogen Tredjeparts immaterielle rettigheder. Teamwork Solutions kan tilbagekalde og ombytte eller ændre Produkter eller yde Kunden refusion med fradrag for værdi-forringelse. Kunden holder Teamwork Solutions skadesløs for krav som udspringer af, at dele af deres immaterielle rettigheder, som er specificeret af Kunden, er integreret i Produktet. Teamwork Solutions har ret til at føre retssag, forhandle og indgå forlig, og Kunden skal bistå os for vor regning (undtagen i forbindelse med påstand om krænkelse, der vedrører Kundens immaterielle rettigheder, som er specificeret eller ejet af Kunden), når sagen direkte vedrører Kundens produkt som er udviklet i et samarbejde med Teamwork Solutions.

Pris og betalingsbetingelser

Ordre kan afgives skriftligt (via brev, webshop, email) eller telefonisk, men er først bindende når de er accepteret af Teamwork Solutions. Såfremt varen ikke afsendes fra Teamwork Solutions inden for 1-2 arbejdsdage kontaktes kunden. Delleverancer kan finde sted. Teamwork Solutions forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering og forsendelse påløbne omkostninger, som afholdes af Teamwork Solutions på Kundens vegne, er betalt af Kunden.
Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser i pristabeller er forpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.
Opgavens pris baserer sig på en forud aftalt fast pris eller timepris ekskl. moms og afhænger i sidstnævnte tilfælde derfor af den medgåede tid til opgavens løsning. For længerevarende opgaver kan der være tale om et acontobeløb, som vil fremgå af aftalen. Desuden faktureres eventuelle yderligere udgifter som Teamwork Solutions må have afholdt på kundens foranledning i forbindelse med opgavens udførelse, videre til kunden.
Transportomkostninger er ikke indeholdt i time- og dagsatser, men afregnes separat og iht. statens gældende takster.
Kunden er pligtig til at betale for Teamwork Solutions’ arbejde, uafhængigt af om det forventede resultat opnås. Kunden hæfter for betaling af aftalt rekvireret arbejde hos tredjepart. Eventuelle tvistigheder mellem kunden og dennes kunde er Teamwork Solutions uvedkommende.
Tilbud er gældende indtil 30 dage fra skriftlig tilbudsdatering, med mindre andet er anført.
Virksomheder kan vælge faktura betaling og Teamwork Solutions yder som standard 30 dages kredit. Offentlige institutioner kan handle via EAN og Teamwork Solutions yder som udgangspunkt 30 dages kredit.
Åbne kurser faktureres mindst 20 dage forud, mens virksomhedstilpassede kurser faktureres umiddelbart efter afholdelse, og med mindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen er prisen altid ekskl. lokaler, fortæring, ophold, transport og moms.
Betaling skal ske på anført forfaldsdato. Ved for sen betaling opkræves morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er forpligtet hertil, har Teamwork Solutions ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet.
Teamwork Solutions tager forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer både på hjemmeside og i andet trykt materiale.
Ved nægtelse af modtaget produkter på en bestilt leverance uden Teamwork Solutions accept, vil afholdte udgifter blive debiteret kunden.
Ved afbestilling af bekræftede kurser påregnes afbestillingsgebyr: Ved afmelding senest 28 dage før kursusdato, refunderes deltagergebyret fratrukket DKK 1.000 i administrationsudgifter. Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding mindre end 28 dage før kursusdato er ikke mulig, men vi tilbyder at en kollega deltager på kurset i stedet.
Vi forbeholder os ret til at aflyse eller flytte åbne kurser uanset grund. Aflysninger meddeles straks til kunden. I sådanne tilfælde refunderes det fulde deltagergebyr alternativt tilbydes plads på anden kursusdato.
Deltager, der er tilmeldt et åbent kursus, men ikke møder op, regnes for fuldgyldige deltagere, der ikke lever op til kriterierne for udstedelse af kursusbevis.
Der udstedes ikke kursusbeviser til deltagere, som ikke består den afsluttende prøve eller ikke deltager tilfredsstillende i undervisningen. Deltagergebyret krediteres ej heller i sådanne tilfælde, men kursisten kan gå op til fornyet kursus/prøve indenfor kort tid til reduceret pris.
Såfremt der skal anføres særlige betalingsreferencer, ordrenumre m.m. på Teamwork Solutions’ faktura, skal kunden uopfordret oplyse disse ved ordreafgivelsen.
Alle priser på faste ydelser og fortløbende aftaler vil blive reguleret hvert år i januar efter lønindekset for den private sektor og have effekt på den førstkommende faktura.

Reklamation

Ved levering skal Kunden straks ved modtagelse foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks efter mangler er eller burde være opdaget give Teamwork Solutions meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Kunden har eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Efter Teamwork Solutions’ valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Kunden. Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Teamwork Solutions, kan Kunden ikke senere gøre den gældende.
Garanti
Teamwork Solutions produkter/ydelser følger markedsføringslovens garantibestemmelser. Såfremt en vare er fejlbehæftet vil Teamwork Solutions reparere/erstatte ydelsen eller ombytte produktet inden for rimelig tid. Al rimelig omhu og al rimelige tidsmæssige bestræbelser vil blive gjort for at løse problemerne.

Fortrolighed

Teamwork Solutions udviser diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler og deres indhold. Resultater m.v. meddeles til kunden; dog kan det aftales at en specificeret tredjepart modtager en kopi af resultatet.
Når Teamwork Solutions påtager sig en opgave, som omfatter vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal kunden respektere, at Teamwork Solutions kan henvende sig til tredjeparten og til andre relevante instanser, for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.
Teamwork Solutions forpligter sig til at behandle resultaterne af udførte opgaver som fortrolige. Dette indebærer, at tredjepart, herunder myndigheder kun kan få adgang til resultaterne, hvis ordregiver udtrykkeligt ønsker dette, eller hvis det som en del af opgavens løsning er nødvendigt.
Fortrolighedsforpligtelsen gælder ikke for informationer:
• der på overdragelsestidspunktet beviseligt allerede var offentligt tilgængelige, eller
• der efterfølgende er blevet alment tilgængelige for offentligheden, eller
• der efterfølgende er videregivet til Teamwork Solutions af tredjemand, der har lovformelig ret til at fremlægge information og ikke har nogen fortrolighedsforpligtelse.
Begge parter skal behandle alle oplysninger fra den anden part, og mærket (fortroligt), eller med rimelighed kan anses værende fortrolige, som om det var egne fortrolige oplysninger. I særlige tilfælde kan der partnerne imellem udarbejdes en (NDA fortrolighedserklæring) som underskrives af begge parter.

Ansvar

Teamwork Solutions’ rådgivning er, med mindre andet aftales, baseret på den ved opgaveløsningen gældende lovgivning, og Teamwork Solutions garanterer ikke for kommende lovændringer, der ikke var eller kunne forventes at være kendt ved opgavens løsning.
Teamwork Solutions er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for kunden for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger som følger nedenfor.
Teamwork Solutions er kun ansvarlig for direkte skade påført ordregiver. Teamwork Solutions hæfter således ikke for driftstab, avancetab, tab af goodwill, omsætning, kunder, image, indtjening, eller anden indirekte skade. Teamwork Solutions er heller ikke ansvarlig for ordregivers eventuelle øgede udgifter i forbindelse med en forsinkelse i udførelse af en opgave for ordregiver.
Teamwork Solutions kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Teamwork Solutions.
Teamwork Solutions er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser, Kundens betaling af dagbøder, eller andre forsinkelseskrav/erstatninger eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Teamwork Solutions er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
Indgår der i, eller består opgaveløsningen af udtalelser eller vurderinger, der bygger på skøn foretaget af Teamwork Solutions, forbliver Teamwork Solutions ansvarsfri, uanset om det senere kan dokumenteres, at der foreligger fejl i disse skøn.
Teamwork Solutions’ professionelle erstatningsansvar, herunder produktansvar kan ikke overstige fem gange honorarets størrelse på den gennemførte opgave, hvor erstatningsansvaret refererer til.
Teamwork Solutions er ikke ansvarlig for bøder mm., som pålægges kunden for overtrædelse af gældende lovgivning.
Teamwork Solutions kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden 1 år efter Teamwork Solutions’ levering af den ydelse eller det produkt, på hvilken eller hvilket ansvar begrundes. Kunden er forpligtiget til at underrette Teamwork Solutions skriftligt, så snart han er blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for Teamwork Solutions. Uanset nævnte 1 års frist er Teamwork Solutions uden ansvar for skader, som det med den på ydelses- eller produktfærdiggørelsestidspunktet foreliggende viden og teknik ikke var muligt at forudse.
Hvis der foruden Teamwork Solutions er en eller flere ansvarlige over for kunden, hæfter Teamwork Solutions kun for så stor en del af den påførte skade, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af Teamwork Solutions.
Teamwork Solutions har intet ansvar for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af Teamwork Solutions leveret ydelse, hvis anvendelsen ligger uden for de rammer, som man på baggrund af den stillede opgave eller det beskrevne formål kan forvente.
Vareprøver og lignende materiale, der er stillet til rådighed for Teamwork Solutions i forbindelse med rådgivningens udførelse tilbageleveres ikke, medmindre andet er aftalt.
Teamwork Solutions hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere som Teamwork Solutions har henvist kunden til ligesom Teamwork Solutions ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører som Teamwork Solutions efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Underleverandører

Teamwork Solutions er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaver på Teamwork Solutions’ vegne. En sådan anvendelse af underleverandører ændrer ikke ved de i nærværende dokument beskrevne ansvarsforhold.

Ændring og opsigelse af aftale

For opsigelse af sikkerhedsrådgiveraftaler, licensaftaler, øvrige serviceaftaler eller abonnementer kan aftalen opsiges med 30 dages varsel, før en ny 12 måneders cyklus indtræder med mindre der er i de respektive aftaler mellem Teamwork Solutions og Kunden finder andre vilkår gældende.
Hvis kursusdeltagelse afmeldes tidligere end 3 uger før kursusstart refunderes 100 % af deltagerbetalingen. Ved afbestilling senere end 3 uger før afholdelse betales 50 % af det for kurset fastsatte deltagergebyr og ved afbestilling senere end 1 uge før betales dog 100 % af det for kurset fastsatte gebyr. I sidstnævnte tilfælde ydes der 50 % rabat ved genbestilling af det næstfølgende kursus af samme type og for samme deltager.
Afmeldingerne skal ske skriftligt for at være omfattet af ovenstående – ved udeblivelse fra kurset beregnes 100 % af det fastsatte/aftalte deltagergebyr for den/de udeblevne personer.
Begge parter kan opsige alle indgåede aftaler med skriftligt varsel, hvis den anden part:
1. væsentligt eller vedvarende misligholder indgåede aftaler og ikke udbedrer dette i løbet af 14 dage efter et skriftligt påkrav fra den anden part
2. bliver insolvent eller ikke er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder
Beordrer ordregiver arbejdet standset, udskudt eller ændret, skal allerede udført arbejde afregnes til Teamwork Solutions’ normale timetakst. Ordregiver skal refundere Teamwork Solutions de udgifter, som Teamwork Solutions i forbindelse med opgavens løsning, uanset afbestillingen eller udskydelsen, allerede har påtaget sig, såsom udgifter til tredjemand, særligt udstyr, analyser etc. Ved fortløbende serviceaftaler kan aftalen opsiges med 30 dages varsel, før en ny 12 måneders cyklus indtræder.
Teamwork Solutions kan opsige alle indgåede aftaler med 30 dages skriftlig varsel.
Teamwork Solutions kan opsige alle indgåede aftaler med skriftlig varsel, hvis Kunden
• Ikke betaler rettidigt og i løbet af 14 dage efter et skriftlig eller telefonisk påkrav.
• Misligholder, eller Teamwork Solutions mistænker Kunden for at have misligholdt lov om piratkopiering af materialer eller software der er copyright.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til for egen regning at tegne alle nødvendige forsikringer, med henblik på at forsikre gods, som opbevares, ompakkes, håndteres og transporteres af Teamwork Solutions, mod tyveri, bortkomst, undergang, beskadigelse og forringelse. Det er Kundens ansvar og forpligtelse af levere korrekte klassificeringsoplysninger, så som UN nummer, forsendelsesnavn og andre for transporten relevante oplysninger i henhold til ADR, IMDG og ICAO/IATA.

Databeskyttelse

Kundeoplysninger vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende lov om data-beskyttelse og Teamwork Solutions’ retningslinjer for registrering af personoplysninger.
Kundeoplysninger vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende lov om databeskyttelse og Teamwork Solutions retningslinier for registrering af personoplysninger. NDA aftaler er i alle tilfælde en sag for de personer der optræder skriftlig i en sådan NDA aftale.

Afgørelse af tvister

Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret og indbringes for voldgift i den kommune, hvor Teamwork Solutions har sin adresse.

Force Majeure

Teamwork Solutions er ikke ansvarlig for forsinkelser (herunder ved levering eller i form af service), og ej heller erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der skyldes omstændigheder uden for selskabets rimelige kontrol og har ret til forlængelse af fristen for opfyldelse af levering af det aftalte. Disse omstændigheder kan f.eks. være strejke, problemer med leverandør, transport eller produktion, myndighedstiltag, naturkatastrofer og krig.
Såfremt situationen varer eller antages at vare mere end 30 dage, kan enhver af parterne opsige aftaleforholdet med minimum 10 dages varsel.
Teamwork Solutions har i sådanne tilfælde ret til vederlag i forhold til det udførte arbejde, med tillæg af andre aftalte udgifter, frem til den dag hvor force majeure gøres gældende. Kunden har i dette tilfælde krav på at få overgivet/udleveret resultaterne af udført arbejde, når vederlaget erlægges.

Øvrige bestemmelser

Finder en domstol, at dele af Teamwork Solutions salgs-, service- leveringsbetingelser er ugyldige eller uden retskraft, påvirker det ikke resten af vore salgs-, service- leveringsbetingelser. Teamwork Solutions kan lade en kompetent tredjemand udføre sine forpligtelser. Herudover kan ingen af partnerne overdrage eller overføre nogen forpligtelser eller rettigheder til andre. Alle meddelelser skal afgives skriftlig ( pr. Bud, e-mail, fax, eller A-brev, der anses for at være leveret 48 timer efter afsendelse) og sendt til anden parts juridiske repræsentant.