Farligt affald

Farligt affald – farligt gods?

Farligt affald vs farligt gods

Ikke alt affald er farligt affald, og ikke alt farligt affald er farligt gods.

Vejtransport af farligt affald som også er farligt gods skal ske enten efter ADR eller de særlige nationale bestemmelser i bekendtgørelsens bilag 2 (tidligere bilag 3) eller bekendtgørelsens § 10 om virksomheders transport af eget affald til indsamlingssteder. I tillæg til transportklassificering skal affaldet klassificeres og mærkes med EAK-koder (Europæisk Affalds Katalog) og Kemikalieaffaldsgrupper også kendt under bogstaver A (olieaffald), B (halogener og svovl) etc.

Vi kan tilbyde at assistere ved oprydning af lagre og affaldsrum, omhælde kemikalier, pakke, mærke og klargøre til transport enten til destruktion eller i forbindelse med lagerflytning. Alt bliver naturligvis håndteret, så det lever op til gældende affalds- og transportregler.

Vi kan endvidere formidle kontakt til affaldsbehandlere, hvis I ønsker at outsource opgaven helt eller delvist.