[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”150px” padding_bottom=”150px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2018/01/montoerreglen-adr-800x600px.jpg”]

Håndværkerreglen


 
 

 

[/widecontent]

Håndværkerreglen/entreprenørreglen/montørreglen

Transport af farligt gods skal normalt foregå efter alle kunstens regler i UN-godkendt emballage forsynet med farvestrålende mærkater med døde fisk og brændende bål, ledsaget af transportdokumenter skrevet på noget, der ligner kodesprog og på biler, der bliver ført af special-uddannede chauffører.

Men hvordan kan det egentlig være, at vi ikke ser mange flere farligt gods biler på landevejene? For der kører jo utroligt mange varevogne og montørbiler rundt fyldt med gasflasker, maling, spraydåser, håndværktøj, benzindunke osv. Og alle disse varer har jo det til fælles, at de er farligt gods!?

Farligt gods skal håndteres efter ADR-reglerne, og i ADR-konventionens allerførste kapitel finder vi den regel, der er blevet kendt som ’håndværkerreglen’ eller ’montørreglen’. Bemærk, at i køre/hviletids sammenhænge taler man også om en håndværkerregel, men dette er altså en anden regel. Så lad os kalde vores regel for ’montørreglen’ i det følgende.

Lovbaggrund og fortolkning

ADR-konventionens montørregel findes i kapitel 1.1.3.1 litra c, som siger:

Transport udført af virksomheder, der som en underordnet aktivitet i forhold til deres hovedaktivitet, transporterer farligt gods, f.eks. leveringer til eller returvarer fra bygge- eller entreprenørarbejdspladser, eller i relation til overvågning, reparation eller vedligeholdelse, i mængder på højst 450 liter pr. emballage, herunder mellemstore bulkcontainere (IBC’s) og storemballager, og inden for de mængdegrænser, som er angivet i 1.1.3.6. Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. Disse undtagelser gælder ikke klasse 7.

Transport af farligt gods foretaget af ovennævnte virksomheder til deres egen forsyning eller som ekstern eller intern distribution er ikke omfattet af denne undtagelse.

Montørreglen er sat i verden for at samfundet ikke skal gå i stå, hver gang en malermester skal ud at male et hus, eller en ansat i vej og park afdelingen skal ukrudtsbrænde nogle fliser. Eller en lækagesporer skal bruge gas til at teste nogle rørføringer. Man ønsker ikke at tvinge alle disse mennesker ind under farligt gods bestemmelserne. I praksis kunne Politiet jo så slet ikke lavet andet end at udskrive bøder for manglende uddannelse, mærkning, dokumentation osv. Det må også formodes, at de pågældende håndværkere har en vis erfaring med og kendskab til det farlige gods og derfor kan transportere dette på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Hvornår gælder montørreglen?

Når vi kigger nærmere på lovteksten herover, så står der som første krav, at transporten skal være en underordnet aktivitet i forhold til hovedaktiviteten. Og afslutningsvist står også, at intern forsyning eller distribution ikke er omfattet af fritagelsen.

Det betyder, at du kun kan påberåbe dig montørreglen, hvis du kører rundt med farligt gods som du selv skal ud at bruge i dit arbejde. Det betyder også, at hvis du er maler og løber tør for maling før fyraften, så skal du selv køre hjem og hente mere maling, hvis du vil anvende montørreglen. Du må ikke ringe hjem og bede en kollega om at køre ud med en ekstra bøtte maling, for så er der tale om en ordinær farligt gods transport, hvor der skal medbringes transportdokument, ildslukker osv.

Næste krav er i forhold til mængderne, du må medbringe. Her er kravet, at du højst må medbringe emballager med et indhold på 450 liter (almindelige dunke, gasflasker, kasser og palletanke er tilladte, men må ikke rumme mere end maks. 450 liter), og du må heller ikke overskride frimængde grænsen (det er den grænse, der i lovteksten kaldes 1.1.3.6). Frimængdegrænsen går på den samlede last på bilen, og kort skitseret så er den på 1000 liter diesel eller 333 liter benzin eller 333 kg propan/butan gas. Du kan læse mere om frimængdeberegninger i denne artikel.

I praksis er det sjældent man støder mod frimængde-loftet når man kører under montørreglen i en lille varebil..

Så står der i lovteksten næste krav, som går på anvendelse af god emballage og korrekt lastsikring. Eller som der står i teksten ’Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold’. Selvom man ellers er helt fritaget skal man altså fortsat sikre, at gasflasker, malerspande, spraydåser osv. er i god stand og helt lukkede, samt at de er stuvet korrekt, så de ikke kan bevæge sig under kørsel herunder ved nødopbremsninger eller undvigemanøvrer.

Beredskabsstyrelsen skriver selv herom:

Relevante foranstaltninger til forebyggelse af udslip under normale transportforhold vil efter Beredskabsstyrelsens opfattelse være at følge § 3 i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods.

Bekendtgørelsen siger:

 • 3. Enhver, som er involveret i vejtransport af farligt gods efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Stk. 2. Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192133

Sidste krav er, at montørreglen ikke kan anvendes ved transport af radioaktiver (klasse 7).

Cases

Her kan undtagelsesbestemmelsen anvendes

 • En gravemaskineoperatør på en byggeplads medbringer dieselolie til drift af den gravemaskine, han selv skal betjene.
 • En lægevagt medbringer komprimeret oxygen til brug for patienter.
 • En tagdækker medbringer F-gas til brug ved lægning af tagpap.
 • En erhvervsdykker medbringer sprængstof på vej ud til en opgave, hvor han skal foretage sprængning.
 • En servicemontør medbringer kølemiddel i forbindelse med servicering af køleanlæg.
 • En servicemontør medbringer dunke med fyringsolie til et nødopkald vedrørende genopstart af et oliefyr.
 • En sælger medbringer farligt gods i forbindelse med demonstration af produkter hos en kunde (undtagelsen gælder ikke farligt gods, der samtidig medbringes med henblik på salg).

 

Her kan undtagelsesbestemmelsen ikke anvendes

 • En håndværker kører ud med dieselolie til kollegerne på en arbejdsplads, hvor han ikke selv skal deltage i det arbejde, det farlige gods skal anvendes til. Hovedformålet betragtes dermed som værende transport af farligt gods, hvorfor undtagelsesbestemmelsen ikke kan finde anvendelse.
 • En lagermand kører om morgenen ud fra virksomheden med medarbejdere og farligt gods til 3 forskellige arbejdssteder (i samme køretøj). Selv om der kan argumenteres for, at hovedformålet er transport af arbejdskraft, kan undtagelsesbestemmelsen ikke finde anvendelse, idet transporten betragtes som intern distribution.
 • En tagdækker løber tør for F-gas under arbejdet og ringer hjem til virksomheden, hvorefter lærlingen kører ud med mere F-gas til tagdækkeren. Hovedformålet med denne transport er transport af farligt gods, hvorfor undtagelsesbestemmelsen ikke kan finde anvendelse.

 

Findes montørreglen også på skibe og ved flyrejser?

Det korte svar er: Nej.

Hverken i IMDG-koden eller ICAO-TI/IATA-DGR finder vi en tilsvarende lempelse, så her er der ingen kære mor..
  

Har du andre spørgsmål?


Kontakt os for en helt uforpligtende samtale. Vi svarer på det meste ganske gratis!

[alert type=”general” dismiss=”yes”]Kunne du lide artiklen og vil du vide mere? Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Det er gratis og fyldt med informative artikler, nyheder og links. Hvad venter du på?!
[/alert]

[button size=”small” color=”orange” link=”https://www.isikkerhed.dk/kontakt/nyhedsbrev/” target=”_top”]Ja tak! Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet![/button]