Privatpersoners transport af farligt gods’


Hvis du som privatperson ønsker at køre med farligt gods, er der nogle enkelte regler, du skal være opmærksom på at overholde. Med den seneste bekendtgørelse fra 2017 er mange af de tidligere restriktioner på privatkørsel bortfaldet, så det er nu er mere overskueligt at overholde de tilbageværende regler.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget findes i Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr 596 af 26/05/2023

I denne anføres i §8

 •  Med undtagelse af § 4, § 5, stk. 2, og § 41, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på national vejtransport af farligt gods foretaget af private personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret til detailsalg og er beregnet til deres personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet, forudsat at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold, jf. dog stk. 2-5. Farligt gods, der transporteres i IBC’er, storemballager eller tanke, anses ikke for at være emballeret til detailsalg.
 • Stk. 2. Den samlede mængde fyrværkeri må ikke overskride 5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) pr. transporterende enhed.
 • Stk. 3. Ved transport af fyrværkeri må der ikke samtidig transporteres andet farligt gods.
 • Stk. 4. Den samlede mængde flaskegas (LPG) må ikke overskride 40 kg netto pr. transporterende enhed.
 • Stk. 5. Ved transport af brandfarlige væsker emballeret i genopfyldelige beholdere påfyldt af eller for private personer, må den samlede mængde ikke overskride 60 liter pr. beholder og 240 liter pr. transporterende enhed.

Hvad betyder så paragrafferne?

Farligt gods er et fagudtryk, der dækker forskellige produkter som eksperter har vurderet at kunne udgøre en risiko under transport. Du skal spørge forhandleren eller producenten for at vide om den vare er farligt gods og hvilken type. Almindelige varer som fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre og lithiumbatterier er eksempler på farligt gods.

Referencen til §3 og §4 og §38 betyder, at  man skal optræde og udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges, samt sikre, at det farlige gods er forsvarligt fastgjort, så det ikke kan bevæge sig under transporten. Hvis der sker spild eller udslip har man pligt til omgående at melde det. Overtrædelse af disse regler kan medføre retsforfølgelse og straf.

 • Der skal være tale om privatkørsel i et dansk indregistreret køretøj (typisk en bil). Hvis du cykler rundt med en powerbank i lommen falder det altså udenfor denne bestemmelse.
 • Der skal være tale om national vejtransport. Du skal altså køre offentlig vej og holde dig inden for landets grænser.
 • Det farlige gods skal være beregnet til ens personlige eller hjemlige brug herunder til fritids- eller sportsaktiviteter.
 • Det farlige gods skal være emballeret til detailsalg. Det udelukker bl.a. transport i palletanke, storemballager og tanke. Produktet skal som hovedregel være emballeret i den originale emballage, man som forbruger kan købe i butikkerne.
 • Man skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed. Emballager skal være egnede (evt. UN-godkendte). Sørg også for, at godset under transporten er surret ordentlig fast eller placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig. Der må ikke kunne ske udslip af indholdet under normale transportforhold.
 • Der må i reservedunke (genopfyldelige beholdere) højst transporteres 240 liter brandfarlige væsker fordelt med højst 60 liter pr. dunk. For øvrige typer farligt gods er der ikke fastsat en mængdegrænse for, hvor meget man må transportere, men vær opmærksom på, at der for visse typer farligt gods, f.eks. gasflasker, er regler for, hvor meget man må opbevare på sin bopæl mv. For nærmere oplysninger om regler for opbevaring af gasflasker kan man kontakte sin kommune eller Beredskabsstyrelsen.
 • Kommer man ud for en ulykke, hvor der sker udslip eller spild i forbindelse med transport eller håndtering af det farlige gods, skal man omgående ringe til alarmcentralen på 1-1-2. Det er dog ikke nødvendigt at ringe til alarmcentralen, hvis der er tale om mindre spild eller udslip, der umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende personer.

Eksempler

Transport af gasflasker i personbil

Du må som privatperson gerne hente gasflasker i din bil. Fra 2023 dog max 40 kg samlet af flaskegas (LPG). Og det skal gøres forsvarligt og alle gasflaskerne være fastgjort eller fastkilet, så de ikke kan hverken vælte eller forskubbe sig.

Der er ikke forskel på om det er dykkerflasker med ilt eller gasflasker til gasgrillen eller ukrudtsbrænderen udover grænsen på 40 kg for gasflasker. Begge dele er tilladt så længe det er til privatbrug. Vær opmærksom på, at der også gælder regler omkring opbevaring af trykflasker.

Hvis du henter gasflasker til et pizzaria gælder alle de normale regler for transport af farligt gods til gengæld.

Må jeg tage en elektrisk cykel med i bilen?

Ja, elcykler med monteret batteri skal ikke håndteres som farligt gods ved vejtransport. Så uanset om du er privatperson må du køre med en elcykel i bilen. Hvis batteriet er afmonteret må du som privatperson gerne have det i bilen, såfremt du sikrer, at det ligger urokkeligt fast under normale transportforhold.

Hvor meget benzin må jeg køre med?

Uanset om vi snakker benzin eller diesel gælder følgende. Indholdet i benzintanken tæller ikke med i regnestykket. Hvis du kører med diesel eller benzin i reservedunke eller jerricans, må du maksimalt have 240 liter i alt, og ingen af dunkene må indeholde mere end 60 liter. Alle dunkene skal være velegnede og lukkede, og de skal naturligvis lastsikres, så de hverken kan vælte eller forskubbe sig under kørslen. Du må gerne køre med dem i traileren.

Hvor meget fyrværkeri må jeg have i min bil?

Der er i 2023 igen indført grænser for mængden af tilladt fyrværkeri man som privat måtte køre med, så du nu må have det samme som der må oplagres hjemme nemlig 5 kg NEM. . Det skal være almindeligt fyrværkeri til detailsalg i originalemballage dvs. beregnet til private brugere, at du selv skal fyre det af, og at du sørger for at lastsikre det godt, så pakkerne ikke kan bevæge sig under transporten. Hvis du kører med fyrværkeri som privat må du ikke samtidig have andet farligt gods i bilen.

Du må dog ikke købe det i Tyskland og tage til Danmark, for det strider mod andre regler. Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Der er endvidere grænser for, hvor meget fyrværkeri du må opbevare i hjemmet.

Må jeg have patroner i bilen?

Transport af ammunition er ikke noget problem ud fra farligt gods bestemmelserne. Almindelig ammunition må du således gerne medbringe til eget sports- eller fritidsbrug, hvis det er pakket i originalemballage og lastsikret tilstrækkeligt. Vær opmærksom på andre lovkrav herunder våbenlovens bestemmelser.

Må jeg køre op til Moster Gerda med en fødselsdagsgave indeholdende en deodorant?

En deodorant på spraydåse er farligt gods, og hvis det er til eget brug må du gerne medtage den i din privatbil. Jeg tror heller ikke nogle ville løfte et øjenbryn over, at du medbringer en sådan fødselsdagsgave til din moster.

Hvis du derimod sender en deospray med GLS eller Post Nord, så skal det håndteres som farligt gods, og vil typisk skulle sendes som begrænset mængde, hvilket indebærer, at der skal en bestemt fareseddel på kassen og du skal have en uddannelse for at måtte sende pakken. Endvidere skal GLS eller Post Nord have besked om vægten af pakken.

Må jeg sende en tube kontaktlim med posten?

Lige så snart du ønsker at sende farligt gods med posten –  i stedet for at transportere det i egen bil – så er der tale om farligt gods transport, hvor alle de normale regler gælder. En lille tube kontaktlim er ikke undtaget, så den skal sendes som farligt gods typisk under lempelsen ’begrænset mængde’, der kræver at pakken er mærket med et specielt klistermærke, at du som afsender har en (lille) farligt gods uddannelse og at transportøren dvs. postvæsnet får besked herom.

Farligt gods, der bruges til medicinsk behandling

Er man under medicinsk behandling og skal i den sammenhæng som privatperson transportere farligt gods, er kørslen undtaget fra de fleste regler om vejtransport af farligt gods. Det fremgår af § 8 i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods.

 • 8. Med undtagelse af § 3 og § 4, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods foretaget af private personer, når medicinsk behandling af føreren eller en passager i køretøjet begrunder en sådan transport.

Den person, der har behov for medicinsk behandling, skal ikke nødvendigvis være føreren af køretøjet. Bestemmelsen kan også finde anvendelse, når personen er passager i et køretøj.

Det kunne f.eks. dreje sig om en sygetransport, hvor en passager har et medicinsk behov for ilt, og hvor der derfor transporteres iltflasker. En sådan transport kan i henhold til § 8 i bekendtgørelsen finde sted, uden at bekendtgørelsens og ADR-konventionens sædvanlige krav om f.eks. uddannelse af føreren og om medbringelse af dokumenter og sikkerhedsudstyr skal være opfyldt.

Men der er krav om, at enhver, der er involveret i transporten, udviser forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø og materielle værdier forebygges, og om, at enheder, der omfatter farligt gods, er forsvarligt stuvet og er fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder ikke under normale transportforhold kan forskubbe sig i forhold til hinanden, jf. § 3 i bekendtgørelsen.

Vær opmærksom på, at levering af iltflasker mv. til f.eks. patienter ikke er omfattet af § 8 i bekendtgørelsen og derfor ikke er undtaget fra bekendtgørelsens og ADR-konventionens bestemmelser.