Forurening med miljøfarlige stoffer

Transport af miljøfarlige stoffer og produkter falder ind under farligt gods reglerne uanset om transporten foregår ad vej, sø eller med fly.

Et produkt kan være miljøfarligt helt uafhængigt af dets fareklasse. Således kan oliebaseret, brandfarlig maling (UN 1263) både være miljøfarligt (hvis der ex er tilsat algedræbende stoffer) eller det kan ’bare’ være en brandfarlig væske.

I det følgende beskrives reglerne for klassificering og forsendelse af miljøfarlige produkter emballeret som stykgods.

Advarsel: Dette indlæg er nørdet!

[accordion]
[toggle title=”Opsummering”]Med CLP-faresedlerne på kemiske produkter er det blevet lettere at udpege miljøfarlige stoffer i forbindelse med klargøring til transport. Det er nemlig sådan, at CLP-forordningen, der foreskriver klassificering og mærkning i forhold til arbejdsmiljøet kræver, at miljøfarlige stoffer af de typer, der er transport-farlige, skal mærkes med et CLP-farepiktogram. Ergo, hvis et kemisk produkt er mærket som ”arbejdsmiljø-miljøfarligt” skal det også håndteres som ”transport-miljøfarligt”. Omvendt, hvis et produkt ikke er ”arbejdsmiljø-miljøfarligt” kan man ved vejtransport regne med, at det heller ikke er ”transport-miljøfarligt”.

Ved søtransport og luftfragt gælder tilsvarende klassificeringsregler, men i tillæg hertil skal man ved søtransport medregne stoffer, der efter MARPOL er miljøfarlige, mens der ved luftfragt gælder, at de fleste miljøfarlige produkter er fritaget for mærkningskrav. Ved vej- og søtransport gælder lempelser, når produkter er emballeret i små emballager på maksimalt 5 kg eller 5 liter. [/toggle]

[toggle title=”Definitioner”]
Ved klassificering for miljøfare uanset om det gælder arbejdsmiljø eller transport skelnes mellem stoffer og blandinger/produkter som defineret herunder. Til brug ved klassificeringen introduceres måleresultater for forskellige tests, der anvendes til at placere en vare i en given miljøfare-kategori.
Bevæger vi os udenfor klassificerings-terminologien omtales både stoffer og blandinger som ”miljøfarlige stoffer”, beklager..
• “stoffer” er grundstoffer eller kemiske forbindelser opstået naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning

 • ”blandinger” eller ”produkter” er blandinger af ”stoffer”
 • EC50: den effektive koncentration af stoffet, ved hvilken der er 50 % effekt
 • LC50 (50 % dødelig koncentration): den koncentration af et stof, ved hvilken 50 % (halvdelen) af en gruppe forsøgsdyr dør
 • L(E)C50: LC50 eller EC50
 • NOEC: (koncentration, ved hvilken der ikke kan konstateres nogen virkning): testkoncentrationen umiddelbart under den laveste testede koncentration med en statistisk signifikant skadelig virkning. NOEC-værdien har ingen statistisk signifikant skadelig virkning i forhold til kontrolværdien
 • Akut akvatisk toksicitet er et stofs iboende evne til at være skadeligt for en organisme ved kortvarig akvatisk eksponering for stoffet. Akut (kortvarig) fare betyder med henblik på klassificering den fare, et kemisk stof udgør på grund af dets akutte toksicitet for en organisme ved kortvarig akvatisk eksponering for det kemiske stof.
 • Kronisk akvatisk toksicitet er et stofs iboende evne til at påvirke akvatiske organismer negativt ved akvatisk eksponering, som bestemmes i forhold til organismens livscyklus. Langsigtet fare betyder med henblik på klassificering den fare, et kemisk stof udgør på grund af dets kroniske toksicitet efter langvarig eksponering i vandmiljøet

[/toggle]
[/accordion]

Transport-klassificering af miljøfarlige egenskaber

Miljøfarlige stoffer omfatter bl.a. vandforurenende stoffer, væsker og faste stoffer, samt opløsninger og blandinger af sådanne stoffer (f.eks. præparater, præparationer og affald).

Klassifikationen af miljøfarlige stoffer (vandmiljøet/akvatisk miljø) er baseret på følgende:

 • akut akvatisk toksicitet
 • kronisk akvatisk toksicitet
 • potentiel eller faktisk bioakkumulering og nedbrydning (biotisk eller abiotisk) af organiske stoffer

Der foretrækkes data fra internationalt harmoniserede prøvningsmetoder, men i praksis kan der også anvendes nationale metoder, hvor disse anses for at være ligeværdige. Toksicitetsdata vedrørende ferskvandsarter og marine arter kan generelt betragtes som ligeværdige og skal fortrinsvis udledes i henhold til OECD’s Test Guidelines eller tilsvarende i overensstemmelse med god laboratoriepraksis (GLP).

Akut toksicitet i vand bestemmes normalt ved hjælp af en 96-timers LC50 (OECD Test Guideline 203 eller tilsvarende) for fisk, en 48-timers EC50 (OECD Test Guideline 202 eller tilsvarende) for krebsdyr og/eller en 72- eller 96-timers EC50 (OECD Test Guideline 201 eller tilsvarende) for alger. Disse arter anses for at være surrogater for alle vandorganismer og data for andre arter, som f.eks. Lemna, kan også anvendes, hvis testmetoden er hensigtsmæssig.

Data for kronisk toksicitet er mindre tilgængelige end for akut toksicitet, og testprocedurerne er i mindre grad standardiserede. Data, der er opnået i overensstemmelse med OECD Test Guideline 210 (fisk i tidlige livsstadier) eller 211 (reproduktion af dafnier) og 201 (væksthæmning af alger), kan godkendes. Andre validerede og internationalt godkendte test kan også anvendes. NOEC-værdierne eller en ligeværdig ECx skal anvendes.

Normalt anvendes tabelværdier ved klassificering, og hvis der er flere tabelværdier er det god praksis at vælge den mest farlige dvs. typisk den lavest LC50 eller EC50 værdi.

Stoffer transport-klassificeres som “miljøfarlige stoffer (vandmiljø)”, hvis de opfylder kriterierne for Akut 1, Kronisk 1 eller Kronisk 2 i overensstemmelse med nedenstående tabel

Blandinger skal transport-klassificeres efter samme værdier som stoffer under følgende antagelser:

De “relevante bestanddele” i en blanding er bestanddele, som er til stede i en koncentration på 0,1 vægt-% eller derover for bestanddele, der er klassificeret som Akut og/eller Kronisk 1, og 1 % eller derover for andre bestanddele, medmindre det (f.eks. i forbindelse med meget giftige bestanddele) antages, at en bestanddel, hvoraf der er mindre end 0,1 % til stede, alligevel kan være relevant for klassificering af blandingens farlighed for vandmiljøet.
Fremgangsmåden for klassificering af vandmiljøfare foregår trinvis, alt efter hvilken type information der er tilgængelig om blandingen eller dens bestanddele.

Den trinvise fremgangsmåde omfatter:

 • a) klassificering på grundlag af testede blandinger,
 • b) klassificering på grundlag af ekstrapolering,
 • c) anvendelse af ”addition af klassificerede bestanddele” og/eller ”sumformler”.

Principperne for klassificering på grundlag af ekstrapolering eller sumformler er lånt direkte fra GHS/CLP klassificeringsprincipperne, hvor de kaldes ”brobygningsprincippet” og ”additionsformlen”. Disse gennemgås ikke i denne artikel.

Arbejdsmiljø-klassificering af miljøfarlige egenskaber

CLP-forordningen beskriver klassificering af arbejdsmiljø-miljøfarlige stoffer i 4.1.2.6 Tabel 4.10, der er helt lig tabellen herover for klassificering som Akut Kategori 1, Kronisk Kategori 1 og 2.

CLP klassificerer desuden miljøfare i flere kategorier, men disse har ingen betydning i transportforstand.

CLP kræver mærkning af kemiske produkter når de er klassificeret som

Eller som

Det ses, at der er krav om CLP/GHS-piktogram for præcis de samme kategorier som er ”transport-miljøfarlige”.

ADR fortæller ligefrem, at stoffer eller blandinger, der er klassificeret som miljøfarlige stoffer (vandmiljø) i henhold til forordning 1272/2008 (CLP-forordningen), såfremt man ikke har data til transport-klassificering (men selv, hvis man havde ville man komme til samme resultat):
a) skal et stof eller en blanding klassificeres som et miljøfarligt stof (vandmiljø), hvis det skal henføres til kategorien Akvatisk Akut 1, Akvatisk Kronisk 1 eller Akvatisk Kronisk 2 i henhold til forordning 1272/2008
b) kan et stof eller en blanding betragtes som ikke værende et miljøfarligt stof (vandmiljø), hvis det ikke skal henføres til en sådan kategori i henhold til den nævnte forordning.

I sikkerhedsdatabladets punkt 2 kan klassificeringen aflæses, så hvis der her er anført Akut toksicitet for vandmiljøet (Kategori 1), eller Kronisk toksicitet for vandmiljøet. (Kategori 1 eller Kategori 2), skal varen håndteres som transport-miljøfarlig. I punkt 2 ses ofte også mærkningselementerne, hvor miljøfaresymbolet også genfindes.

I punkt 11 finder man toksicitetsdata, og for dette produkt kan man se, at der er anført to tabelværdier for LC50 på fisk. Den ene er faktisk over 1 mg/l (1,5 mg/l), mens den anden er under (0,4-1,3 mg/l). Man vælger den lave, og derfor klassificeres produktet som akut kategori 1. Tilsvarende klassificeres for kronisk.

Dette stof er faktisk på den harmoniserede liste og derfor er klassificeringen givet på forhånd:

Der er ingen tvivl om, at dette stof skal transporteres som et miljøfarligt stof i tillæg til dets øvrige fareegenskaber.

I punkt 14 finder vi stoffets transportklassificering, og ser, at stoffet har dets eget UN-nummer (UN 1469) og ganske rigtigt er miljøfarligt i tillæg til dets brandnærende og giftige egenskaber.

Konklusion

Hvis et kemisk produkt bærer CLP-piktogrammet for miljøfare, skal det klassificeres som transport-miljøfarligt også. Og, hvis det ikke bærer CLP-piktogrammet kan man antage, at det ikke er transport-miljøfarligt.

Søtransportreglerne

Når et stof transporteres i emballeret form (vi ser altså bort fra bulk- og tanktransporter) gælder samme klassificeringsprincipper som vi så i CLP-forordningen, men der gælder også, at såfremt stoffet er udpeget i MARPOL Annex III (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, og modificeret i 1978) skal det også håndteres som miljøfarligt.

Stoffer fra Annex III i MARPOL er markeret i IMDG stoflisten med et lille ”P” i kolonne 4. Nederst i denne artikel er anført en liste over de godt og vel 300 UN-numre, der ved søtransport i henhold til MARPOL skal transporteres som miljøfarlige.

Et eksempel på et stof, der ikke skal mærkes arbejdsmiljø-miljøfarligt, men desuagtet er på MARPOL’s liste er alpha-pinen

 

 

Specielt om UN 3077 og UN 3082

Hvis man nærlæser IMDG-kodens stofliste kan det undre, at de to UN-numre for rent miljøfarlige stoffer UN 3077 og UN 3082 ikke optræder med et ”P” i stoflisten. Om nogle burde disse to UN-numre vel være miljøfarlige?!

Nej, der er faktisk lidt rum for at ”misbruge” disse to UN-numre fx i forbindelse med transport af affald efter Basel konventionen (Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal)

Både ADR og IMDG anfører, at:

 • ADR 2.1.3.9 Affald, der ikke opfylder klassifikationskriterierne i klasse 1 til 9, men som er omfattet af Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf, kan transporteres under UN 3077 eller UN 3082.
 • IMDG 2.0.5.4.6 Wastes not otherwise subject to the provisions of this Code but covered under the Basel Convention may be transported under the class 9 entries for ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., UN 3082 or ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., UN 3077 with the addition of the word WASTE.

I sådanne tilfælde skal kolli og containere ikke mærkes som miljøfarlige uagtet indholdets UN-numre!

Lufttransportreglerne

ICAO kærer sig ikke synderligt om miljøfarlige stoffer under transporten! De ulejliger sig ikke engang med at liste kriterierne for klassificering som miljøfare, men henviser alene til UN Model Regulations 2.9.3. Vi er dog så heldige, at vi ved, at disse kriterier er de samme som er implementeret i vej- og søtransportreglerne, og er beskrevet herover.

I tillæg til klassificering ’som vi kender det’ nævner ICAO også, at en vare skal klassificeres miljøfarlig, hvis anden national eller international lovgivning (i afsenderland, transitland eller modtagerland) foreskriver dette.

Transport-mærkningsregler

Fritagelser

Uanset transportform kan man sende varer, hvis eneste transport-farlige egenskab er, at de er miljøfarlige, uden at betragte det som farligt gods, såfremt alle emballager indeholder hver maksimalt 5 kg (faste stoffer) eller 5 liter (væsker), og emballagerne er af god kvalitet. Dette står anført i ADR særlig bestemmelse 375, og IMDG-kodens 2.10.2.7 og IATA SP 197.

Bagatelgrænse

Vej- og søtransportreglerne har identiske krav til, hvordan miljøfarlige kolli skal opmærkes.

Begge transportformer har indført en bagatelgrænse for mærkningskravet på alle emballager indeholdende maksimalt 5 kg (faste stoffer) eller 5 liter (væsker) miljøfarlige stoffer.

Eksempelvis kan man (naturligvis ved at følge den korrekte pakkeinstruktion) sende en UN-godkendt papkasse indeholdende 10 spande á 2,5 kg blynitrat (fra eksemplet herover) uden at skulle mærke papkassen som miljøfarligt. Papkassen skal naturligvis mærkes med de øvrige faresedler (brandnærende og giftig).
Ved søtransport skal containere mærkes med miljøfare etiketten (25 x 25 cm) på alle fire sider uanset om de enkelte kolli i containeren ikke kræves mærket!

Undtagelser

Luftfragt-bestemmelserne kræver kun miljøfare-etiketten for de rent miljøfarlige stoffer under UN 3077 og UN 3082 henh. faste og flydende. For alle andre UN-numre, der har miljøfarlige egenskaber, er det valgfrit om man ønsker at anvende miljøfare-etiketten.

Mærkningskrav

Når en vare er miljøfarlig, og ikke undtaget fra mærkningsreglerne gælder, at mærket for miljøfarlige stoffer skal placeres tæt ved de øvrige faresedler.
Symbolet (fisk og træ) skal være sort på hvid eller passende kontrastbaggrund. Mærket skal måle mindst 100 mm x 100 mm, og stregtykkelsen på det rombeformede kvadrat skal være mindst 2 mm. Målene/stregtykkelsen kan reduceres, hvis det er nødvendigt af hensyn til kolliets størrelse, forudsat at mærket fortsat kan ses tydeligt. Hvor der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål.
Husk, at såfremt varen ikke har andre farlige egenskaber end miljøfaren, skal den klassificeres som UN 3077 eller UN 3082, der begge tilhører fareklasse 9, hvorfor de enkelte kolli både skal mærkes med miljøfare (fisken og træet) og en fareklasse 9 fareseddel (sorte og hvide striber).

 

 

Hvad så nu?

Har du spørgsmål til dette indlæg eller forslag til emner, vi kan tage under kærlig behandling, hører vi meget gerne fra dig! Vi kan naturligvis også hjælpe med konkrete opgaver i form af hjælp til klassificering eller transportforberedelse.

 
I webshoppen finder du naturlgivs faresedlen for miljøfare (fisk og træ)

 

Baggrundsmateriale

 

Liste over MARPOL miljøfarlige stoffer i IMDG 38-16 stoflisten

1005 AMMONIA, ANHYDROUS
1017 CHLORINE
1051 HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than;3% water
1064 METHYL MERCAPTAN
1092 ACROLEIN, STABILIZED
1098 ALLYL ALCOHOL
1099 ALLYL BROMIDE
1143 CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED
1163 DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL
1206 HEPTANES
1208 HEXANES
1218 ISOPRENE, STABILIZED
1259 NICKEL CARBONYL
1262 OCTANES
1272 PINE OIL
1299 TURPENTINE
1303 VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED
1320 DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water,;by mass
1321 DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass
1334 NAPHTHALENE, CRUDE or;NAPHTHALENE, REFINED
1348 SODIUM DINITRO-o- CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass
1381 PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY or UNDER WATER or IN SOLUTION
1469 LEAD NITRATE
1469 LEAD NITRATE
1470 LEAD PERCHLORATE, SOLID
1470 LEAD PERCHLORATE, SOLID
1470 LEAD PERCHLORATE, SOLID
1541 ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED
1547 ANILINE
1565 BARIUM CYANIDE
1569 BROMOACETONE
1573 CALCIUM ARSENATE
1574 CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID
1575 CALCIUM CYANIDE
1577 CHLORODINITROBENZENES, LIQUID
1580 CHLOROPICRIN
1585 COPPER ACETOARSENITE
1586 COPPER ARSENITE
1587 COPPER CYANIDE
1587 COPPER CYANIDE
1588 CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
1588 CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
1588 CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
1589 CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED
1590 DICHLOROANILINES, LIQUID
1598 DINITRO-o-CRESOL
1599 DINITROPHENOL SOLUTION
1599 DINITROPHENOL SOLUTION
1600 DINITROTOLUENES, MOLTEN
1606 FERRIC ARSENATE
1607 FERRIC ARSENITE
1608 FERROUS ARSENATE
1611 HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE
1613 HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION) with not more than 20% hydrogen cyanide
1614 HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than;3% water and absorbed in a porous inert material
1616 LEAD ACETATE
1616 LEAD ACETATE
1617 LEAD ARSENATES
1617 LEAD ARSENATES
1618 LEAD ARSENITES
1618 LEAD ARSENITES
1620 LEAD CYANIDE
1620 LEAD CYANIDE
1620 LEAD CYANIDE
1621 LONDON PURPLE
1622 MAGNESIUM ARSENATE
1623 MERCURIC ARSENATE
1623 MERCURIC ARSENATE
1624 MERCURIC CHLORIDE
1624 MERCURIC CHLORIDE
1625 MERCURIC NITRATE
1625 MERCURIC NITRATE
1626 MERCURIC POTASSIUM CYANIDE
1626 MERCURIC POTASSIUM CYANIDE
1626 MERCURIC POTASSIUM CYANIDE
1627 MERCUROUS NITRATE
1627 MERCUROUS NITRATE
1629 MERCURY ACETATE
1629 MERCURY ACETATE
1630 MERCURY AMMONIUM CHLORIDE
1630 MERCURY AMMONIUM CHLORIDE
1630 MERCURY AMMONIUM CHLORIDE
1631 MERCURY BENZOATE
1631 MERCURY BENZOATE
1634 MERCURY BROMIDES
1634 MERCURY BROMIDES
1636 MERCURY CYANIDE
1636 MERCURY CYANIDE
1636 MERCURY CYANIDE
1637 MERCURY GLUCONATE
1637 MERCURY GLUCONATE
1638 MERCURY IODIDE
1638 MERCURY IODIDE
1639 MERCURY NUCLEATE
1639 MERCURY NUCLEATE
1640 MERCURY OLEATE
1640 MERCURY OLEATE
1641 MERCURY OXIDE
1641 MERCURY OXIDE
1642 MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED
1642 MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED
1642 MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED
1643 MERCURY POTASSIUM IODIDE
1643 MERCURY POTASSIUM IODIDE
1644 MERCURY SALICYLATE
1644 MERCURY SALICYLATE
1645 MERCURY SULPHATE
1645 MERCURY SULPHATE
1646 MERCURY THIOCYANATE
1646 MERCURY THIOCYANATE
1647 METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID
1649 MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE
1649 MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE
1653 NICKEL CYANIDE
1653 NICKEL CYANIDE
1669 PENTACHLOROETHANE
1670 PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN
1674 PHENYLMERCURIC ACETATE
1679 POTASSIUM CUPROCYANIDE
1680 POTASSIUM CYANIDE, SOLID
1683 SILVER ARSENITE
1684 SILVER CYANIDE
1684 SILVER CYANIDE
1689 SODIUM CYANIDE, SOLID
1692 STRYCHNINE or;STRYCHNINE SALTS
1695 CHLOROACETONE, STABILIZED
1698 DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE
1699 DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID
1702 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE
1704 TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE
1707 THALLIUM COMPOUND, N.O.S.
1708 TOLUIDINES, LIQUID
1713 ZINC CYANIDE
1713 ZINC CYANIDE
1739 BENZYL CHLOROFORMATE
3146 ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3146 ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3146 ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3151 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or HALOGENATED MONOMETHYL- DIPHENYLMETHANES, LIQUID;or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID
3152 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or HALOGENATED MONOMETHYL- DIPHENYLMETHANES, SOLID;or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID
3155 PENTACHLOROPHENOL
1748 CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or;CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than;39% available chlorine (8.8%;available oxygen)
1748 CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or;CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than;39% available chlorine (8.8%;available oxygen)
1753 CHLOROPHENYL- TRICHLOROSILANE
1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION
1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION
1766 DICHLOROPHENYL- TRICHLOROSILANE
1791 HYPOCHLORITE SOLUTION
1791 HYPOCHLORITE SOLUTION
1840 ZINC CHLORIDE SOLUTION
1840 ZINC CHLORIDE SOLUTION
1843 AMMONIUM DINITRO-o- CRESOLATE, SOLID
1846 CARBON TETRACHLORIDE
1889 CYANOGEN BROMIDE
1892 ETHYLDICHLOROARSINE
1894 PHENYLMERCURIC HYDROXIDE
1894 PHENYLMERCURIC HYDROXIDE
1895 PHENYLMERCURIC NITRATE
1895 PHENYLMERCURIC NITRATE
1897 TETRACHLOROETHYLENE
1920 NONANES
1935 CYANIDE SOLUTION, N.O.S.
1935 CYANIDE SOLUTION, N.O.S.
1935 CYANIDE SOLUTION, N.O.S.
2023 EPICHLOROHYDRIN
2024 MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024 MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024 MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024 MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024 MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024 MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2025 MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025 MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025 MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025 MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025 MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025 MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2026 PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026 PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026 PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026 PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026 PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026 PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2038 DINITROTOLUENES, LIQUID
2046 CYMENES
2052 DIPENTENE
2057 TRIPROPYLENE
2057 TRIPROPYLENE
2073 AMMONIA SOLUTION relative;density less than 0.880 at 15°C;in water, with more than 35% but;not more than 50% ammonia
2073 AMMONIA SOLUTION relative;density less than 0.880 at 15°C;in water, with more than 35% but;not more than 50% ammonia
2208 CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than;10% but not more than 39%;available chlorine
2210 MANEB or;MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb
2218 ACRYLIC ACID, STABILIZED
2235 CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID
2237 CHLORONITROANILINES
2241 CYCLOHEPTANE
2279 HEXACHLOROBUTADIENE
2291 LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.
2291 LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.
2294 n-METHYLANILINE
2296 METHYLCYCLOHEXANE
2304 NAPHTHALENE, MOLTEN
2306 NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID
2307 3-NITRO-4-CHLORO- BENZOTRIFLUORIDE
2315 POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID
2316 SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID
2317 SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION
2321 TRICHLOROBENZENES, LIQUID
2322 TRICHLOROBUTENE
2325 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE
2331 ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS
2331 ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS
2363 ETHYL MERCAPTAN
2368 alpha-PINENE
2381 DIMETHYL DISULPHIDE
2382 DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL
2433 CHLORONITROTOLUENES, LIQUID
2447 PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN
2471 OSMIUM TETROXIDE
2504 TETRABROMOETHANE
2514 BROMOBENZENE
2515 BROMOFORM
2516 CARBON TETRABROMIDE
2518 1,5,9-CYCLODODECATRIENE
2558 EPIBROMOHYDRIN
2567 SODIUM PENTACHLOROPHENATE
2573 THALLIUM CHLORATE
2574 TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho-isomer
2651 4,4’-DIAMINODIPHENYL- METHANE
2672 AMMONIA SOLUTION relative density between 0.880 and 0.957;at 15°C in water, with more than;10% but not more than 35%;ammonia
2709 BUTYLBENZENES
2727 THALLIUM NITRATE
2777 MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777 MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777 MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777 MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777 MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777 MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2778 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2778 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2778 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2778 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2786 ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2786 ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2786 ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2787 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2787 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2788 ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2788 ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2788 ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2802 COPPER CHLORIDE
2826 ETHYL CHLOROTHIOFORMATE
2850 PROPYLENE TETRAMER
2880 CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water
2880 CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water
2968 MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating
3011 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3012 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3019 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint;not less than 23°C
3019 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint;not less than 23°C
3019 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint;not less than 23°C
3020 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3020 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3020 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3294 HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than;45% hydrogen cyanide
3318 AMMONIA SOLUTION relative;density less than 0.880 at 15°C;in water, with more than 50%;ammonia
3369 SODIUM DINITRO-o- CRESOLATE, WETTED with not less than 10% water, by mass
3408 LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408 LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408 LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408 LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408 LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408 LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3413 POTASSIUM CYANIDE SOLUTION
3413 POTASSIUM CYANIDE SOLUTION
3413 POTASSIUM CYANIDE SOLUTION
3414 SODIUM CYANIDE SOLUTION
3414 SODIUM CYANIDE SOLUTION
3414 SODIUM CYANIDE SOLUTION
3424 AMMONIUM DINITRO-o- CRESOLATE SOLUTION
3424 AMMONIUM DINITRO-o- CRESOLATE SOLUTION
3427 CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID
3431 NITROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID
3432 POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID
3441 CHLORODINITROBENZENES, SOLID
3442 DICHLOROANILINES, SOLID
3450 DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID
3451 TOLUIDINES, SOLID
3454 DINITROTOLUENES, SOLID
3457 CHLORONITROTOLUENES, SOLID
3483 MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE
3483 MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE
3485 CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)
3486 CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than;39% available chlorine
3487 CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than;5.5% but not more than 16%;water
3487 CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than;5.5% but not more than 16%;water
3530 ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION
76 DINITROPHENOL dry or wetted with less than 15% water,;by mass
77 DINITROPHENOLATES alkali metals, dry or wetted with less than 15% water, by mass
234 SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE dry or wetted with less than 15% water, by mass

Similar Posts