Transport af miljøfarlige stoffer

Forurening med miljøfarlige stoffer

Transport af miljøfarlige stoffer og produkter falder ind under farligt gods reglerne uanset om transporten foregår ad vej, sø eller med fly.

Et produkt kan være miljøfarligt helt uafhængigt af dets fareklasse. Således kan oliebaseret, brandfarlig maling (UN 1263) både være miljøfarligt (hvis der ex er tilsat algedræbende stoffer) eller det kan ’bare’ være en brandfarlig væske.

I det følgende beskrives reglerne for klassificering og forsendelse af miljøfarlige produkter emballeret som stykgods.

Advarsel: Dette indlæg er nørdet!

Opsummering
Med CLP-faresedlerne på kemiske produkter er det blevet lettere at udpege miljøfarlige stoffer i forbindelse med klargøring til transport. Det er nemlig sådan, at CLP-forordningen, der foreskriver klassificering og mærkning i forhold til arbejdsmiljøet kræver, at miljøfarlige stoffer af de typer, der er transport-farlige, skal mærkes med et CLP-farepiktogram. Ergo, hvis et kemisk produkt er mærket som ”arbejdsmiljø-miljøfarligt” skal det også håndteres som ”transport-miljøfarligt”. Omvendt, hvis et produkt ikke er ”arbejdsmiljø-miljøfarligt” kan man ved vejtransport regne med, at det heller ikke er ”transport-miljøfarligt”.

Ved søtransport og luftfragt gælder tilsvarende klassificeringsregler, men i tillæg hertil skal man ved søtransport medregne stoffer, der efter MARPOL er miljøfarlige, mens der ved luftfragt gælder, at de fleste miljøfarlige produkter er fritaget for mærkningskrav. Ved vej- og søtransport gælder lempelser, når produkter er emballeret i små emballager på maksimalt 5 kg eller 5 liter.

Definitioner
Ved klassificering for miljøfare uanset om det gælder arbejdsmiljø eller transport skelnes mellem stoffer og blandinger/produkter som defineret herunder. Til brug ved klassificeringen introduceres måleresultater for forskellige tests, der anvendes til at placere en vare i en given miljøfare-kategori.
Bevæger vi os udenfor klassificerings-terminologien omtales både stoffer og blandinger som ”miljøfarlige stoffer”, beklager..
• “stoffer” er grundstoffer eller kemiske forbindelser opstået naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning

 • ”blandinger” eller ”produkter” er blandinger af ”stoffer”
 • EC50: den effektive koncentration af stoffet, ved hvilken der er 50 % effekt
 • LC50 (50 % dødelig koncentration): den koncentration af et stof, ved hvilken 50 % (halvdelen) af en gruppe forsøgsdyr dør
 • L(E)C50: LC50 eller EC50
 • NOEC: (koncentration, ved hvilken der ikke kan konstateres nogen virkning): testkoncentrationen umiddelbart under den laveste testede koncentration med en statistisk signifikant skadelig virkning. NOEC-værdien har ingen statistisk signifikant skadelig virkning i forhold til kontrolværdien
 • Akut akvatisk toksicitet er et stofs iboende evne til at være skadeligt for en organisme ved kortvarig akvatisk eksponering for stoffet. Akut (kortvarig) fare betyder med henblik på klassificering den fare, et kemisk stof udgør på grund af dets akutte toksicitet for en organisme ved kortvarig akvatisk eksponering for det kemiske stof.
 • Kronisk akvatisk toksicitet er et stofs iboende evne til at påvirke akvatiske organismer negativt ved akvatisk eksponering, som bestemmes i forhold til organismens livscyklus. Langsigtet fare betyder med henblik på klassificering den fare, et kemisk stof udgør på grund af dets kroniske toksicitet efter langvarig eksponering i vandmiljøet

Transport-klassificering af miljøfarlige egenskaber

Miljøfarlige stoffer omfatter bl.a. vandforurenende stoffer, væsker og faste stoffer, samt opløsninger og blandinger af sådanne stoffer (f.eks. præparater, præparationer og affald).

Klassifikationen af miljøfarlige stoffer (vandmiljøet/akvatisk miljø) er baseret på følgende:

 • akut akvatisk toksicitet
 • kronisk akvatisk toksicitet
 • potentiel eller faktisk bioakkumulering og nedbrydning (biotisk eller abiotisk) af organiske stoffer

Der foretrækkes data fra internationalt harmoniserede prøvningsmetoder, men i praksis kan der også anvendes nationale metoder, hvor disse anses for at være ligeværdige. Toksicitetsdata vedrørende ferskvandsarter og marine arter kan generelt betragtes som ligeværdige og skal fortrinsvis udledes i henhold til OECD’s Test Guidelines eller tilsvarende i overensstemmelse med god laboratoriepraksis (GLP).

Akut toksicitet i vand bestemmes normalt ved hjælp af en 96-timers LC50 (OECD Test Guideline 203 eller tilsvarende) for fisk, en 48-timers EC50 (OECD Test Guideline 202 eller tilsvarende) for krebsdyr og/eller en 72- eller 96-timers EC50 (OECD Test Guideline 201 eller tilsvarende) for alger. Disse arter anses for at være surrogater for alle vandorganismer og data for andre arter, som f.eks. Lemna, kan også anvendes, hvis testmetoden er hensigtsmæssig.

Data for kronisk toksicitet er mindre tilgængelige end for akut toksicitet, og testprocedurerne er i mindre grad standardiserede. Data, der er opnået i overensstemmelse med OECD Test Guideline 210 (fisk i tidlige livsstadier) eller 211 (reproduktion af dafnier) og 201 (væksthæmning af alger), kan godkendes. Andre validerede og internationalt godkendte test kan også anvendes. NOEC-værdierne eller en ligeværdig ECx skal anvendes.

Normalt anvendes tabelværdier ved klassificering, og hvis der er flere tabelværdier er det god praksis at vælge den mest farlige dvs. typisk den lavest LC50 eller EC50 værdi.

Stoffer transport-klassificeres som “miljøfarlige stoffer (vandmiljø)”, hvis de opfylder kriterierne for Akut 1, Kronisk 1 eller Kronisk 2 i overensstemmelse med nedenstående tabel

Blandinger skal transport-klassificeres efter samme værdier som stoffer under følgende antagelser:

De “relevante bestanddele” i en blanding er bestanddele, som er til stede i en koncentration på 0,1 vægt-% eller derover for bestanddele, der er klassificeret som Akut og/eller Kronisk 1, og 1 % eller derover for andre bestanddele, medmindre det (f.eks. i forbindelse med meget giftige bestanddele) antages, at en bestanddel, hvoraf der er mindre end 0,1 % til stede, alligevel kan være relevant for klassificering af blandingens farlighed for vandmiljøet.
Fremgangsmåden for klassificering af vandmiljøfare foregår trinvis, alt efter hvilken type information der er tilgængelig om blandingen eller dens bestanddele.

Den trinvise fremgangsmåde omfatter:

 • a) klassificering på grundlag af testede blandinger,
 • b) klassificering på grundlag af ekstrapolering,
 • c) anvendelse af ”addition af klassificerede bestanddele” og/eller ”sumformler”.

Principperne for klassificering på grundlag af ekstrapolering eller sumformler er lånt direkte fra GHS/CLP klassificeringsprincipperne, hvor de kaldes ”brobygningsprincippet” og ”additionsformlen”. Disse gennemgås ikke i denne artikel.

Arbejdsmiljø-klassificering af miljøfarlige egenskaber

CLP-forordningen beskriver klassificering af arbejdsmiljø-miljøfarlige stoffer i 4.1.2.6 Tabel 4.10, der er helt lig tabellen herover for klassificering som Akut Kategori 1, Kronisk Kategori 1 og 2.

CLP klassificerer desuden miljøfare i flere kategorier, men disse har ingen betydning i transportforstand.

CLP kræver mærkning af kemiske produkter når de er klassificeret som

Eller som

Det ses, at der er krav om CLP/GHS-piktogram for præcis de samme kategorier som er ”transport-miljøfarlige”.

ADR fortæller ligefrem, at stoffer eller blandinger, der er klassificeret som miljøfarlige stoffer (vandmiljø) i henhold til forordning 1272/2008 (CLP-forordningen), såfremt man ikke har data til transport-klassificering (men selv, hvis man havde ville man komme til samme resultat):
a) skal et stof eller en blanding klassificeres som et miljøfarligt stof (vandmiljø), hvis det skal henføres til kategorien Akvatisk Akut 1, Akvatisk Kronisk 1 eller Akvatisk Kronisk 2 i henhold til forordning 1272/2008
b) kan et stof eller en blanding betragtes som ikke værende et miljøfarligt stof (vandmiljø), hvis det ikke skal henføres til en sådan kategori i henhold til den nævnte forordning.

I sikkerhedsdatabladets punkt 2 kan klassificeringen aflæses, så hvis der her er anført Akut toksicitet for vandmiljøet (Kategori 1), eller Kronisk toksicitet for vandmiljøet. (Kategori 1 eller Kategori 2), skal varen håndteres som transport-miljøfarlig. I punkt 2 ses ofte også mærkningselementerne, hvor miljøfaresymbolet også genfindes.

I punkt 11 finder man toksicitetsdata, og for dette produkt kan man se, at der er anført to tabelværdier for LC50 på fisk. Den ene er faktisk over 1 mg/l (1,5 mg/l), mens den anden er under (0,4-1,3 mg/l). Man vælger den lave, og derfor klassificeres produktet som akut kategori 1. Tilsvarende klassificeres for kronisk.

Dette stof er faktisk på den harmoniserede liste og derfor er klassificeringen givet på forhånd:

Der er ingen tvivl om, at dette stof skal transporteres som et miljøfarligt stof i tillæg til dets øvrige fareegenskaber.

I punkt 14 finder vi stoffets transportklassificering, og ser, at stoffet har dets eget UN-nummer (UN 1469) og ganske rigtigt er miljøfarligt i tillæg til dets brandnærende og giftige egenskaber.

Konklusion

Hvis et kemisk produkt bærer CLP-piktogrammet for miljøfare, skal det klassificeres som transport-miljøfarligt også. Og, hvis det ikke bærer CLP-piktogrammet kan man antage, at det ikke er transport-miljøfarligt.

Søtransportreglerne

Når et stof transporteres i emballeret form (vi ser altså bort fra bulk- og tanktransporter) gælder samme klassificeringsprincipper som vi så i CLP-forordningen, men der gælder også, at såfremt stoffet er udpeget i MARPOL Annex III (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, og modificeret i 1978) skal det også håndteres som miljøfarligt.

Stoffer fra Annex III i MARPOL er markeret i IMDG stoflisten med et lille ”P” i kolonne 4. Nederst i denne artikel er anført en liste over de godt og vel 300 UN-numre, der ved søtransport i henhold til MARPOL skal transporteres som miljøfarlige.

Et eksempel på et stof, der ikke skal mærkes arbejdsmiljø-miljøfarligt, men desuagtet er på MARPOL’s liste er alpha-pinen

 

 

Specielt om UN 3077 og UN 3082

Hvis man nærlæser IMDG-kodens stofliste kan det undre, at de to UN-numre for rent miljøfarlige stoffer UN 3077 og UN 3082 ikke optræder med et ”P” i stoflisten. Om nogle burde disse to UN-numre vel være miljøfarlige?!

Nej, der er faktisk lidt rum for at ”misbruge” disse to UN-numre fx i forbindelse med transport af affald efter Basel konventionen (Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal)

Både ADR og IMDG anfører, at:

 • ADR 2.1.3.9 Affald, der ikke opfylder klassifikationskriterierne i klasse 1 til 9, men som er omfattet af Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf, kan transporteres under UN 3077 eller UN 3082.
 • IMDG 2.0.5.4.6 Wastes not otherwise subject to the provisions of this Code but covered under the Basel Convention may be transported under the class 9 entries for ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., UN 3082 or ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., UN 3077 with the addition of the word WASTE.

I sådanne tilfælde skal kolli og containere ikke mærkes som miljøfarlige uagtet indholdets UN-numre!

Lufttransportreglerne

ICAO kærer sig ikke synderligt om miljøfarlige stoffer under transporten! De ulejliger sig ikke engang med at liste kriterierne for klassificering som miljøfare, men henviser alene til UN Model Regulations 2.9.3. Vi er dog så heldige, at vi ved, at disse kriterier er de samme som er implementeret i vej- og søtransportreglerne, og er beskrevet herover.

I tillæg til klassificering ’som vi kender det’ nævner ICAO også, at en vare skal klassificeres miljøfarlig, hvis anden national eller international lovgivning (i afsenderland, transitland eller modtagerland) foreskriver dette.

Transport-mærkningsregler

Fritagelser

Uanset transportform kan man sende varer, hvis eneste transport-farlige egenskab er, at de er miljøfarlige, uden at betragte det som farligt gods, såfremt alle emballager indeholder hver maksimalt 5 kg (faste stoffer) eller 5 liter (væsker), og emballagerne er af god kvalitet. Dette står anført i ADR særlig bestemmelse 375, og IMDG-kodens 2.10.2.7 og IATA SP 197.

Bagatelgrænse

Vej- og søtransportreglerne har identiske krav til, hvordan miljøfarlige kolli skal opmærkes.

Begge transportformer har indført en bagatelgrænse for mærkningskravet på alle emballager indeholdende maksimalt 5 kg (faste stoffer) eller 5 liter (væsker) miljøfarlige stoffer.

Eksempelvis kan man (naturligvis ved at følge den korrekte pakkeinstruktion) sende en UN-godkendt papkasse indeholdende 10 spande á 2,5 kg blynitrat (fra eksemplet herover) uden at skulle mærke papkassen som miljøfarligt. Papkassen skal naturligvis mærkes med de øvrige faresedler (brandnærende og giftig).
Ved søtransport skal containere mærkes med miljøfare etiketten (25 x 25 cm) på alle fire sider uanset om de enkelte kolli i containeren ikke kræves mærket!

Undtagelser

Luftfragt-bestemmelserne kræver kun miljøfare-etiketten for de rent miljøfarlige stoffer under UN 3077 og UN 3082 henh. faste og flydende. For alle andre UN-numre, der har miljøfarlige egenskaber, er det valgfrit om man ønsker at anvende miljøfare-etiketten.

Mærkningskrav

Når en vare er miljøfarlig, og ikke undtaget fra mærkningsreglerne gælder, at mærket for miljøfarlige stoffer skal placeres tæt ved de øvrige faresedler.
Symbolet (fisk og træ) skal være sort på hvid eller passende kontrastbaggrund. Mærket skal måle mindst 100 mm x 100 mm, og stregtykkelsen på det rombeformede kvadrat skal være mindst 2 mm. Målene/stregtykkelsen kan reduceres, hvis det er nødvendigt af hensyn til kolliets størrelse, forudsat at mærket fortsat kan ses tydeligt. Hvor der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål.
Husk, at såfremt varen ikke har andre farlige egenskaber end miljøfaren, skal den klassificeres som UN 3077 eller UN 3082, der begge tilhører fareklasse 9, hvorfor de enkelte kolli både skal mærkes med miljøfare (fisken og træet) og en fareklasse 9 fareseddel (sorte og hvide striber).

 

 

Hvad så nu?

Har du spørgsmål til dette indlæg eller forslag til emner, vi kan tage under kærlig behandling, hører vi meget gerne fra dig! Vi kan naturligvis også hjælpe med konkrete opgaver i form af hjælp til klassificering eller transportforberedelse.

 
I webshoppen finder du naturlgivs faresedlen for miljøfare (fisk og træ)

 

Baggrundsmateriale

 

Liste over MARPOL miljøfarlige stoffer i IMDG 38-16 stoflisten

1005AMMONIA, ANHYDROUS
1017CHLORINE
1051HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than;3% water
1064METHYL MERCAPTAN
1092ACROLEIN, STABILIZED
1098ALLYL ALCOHOL
1099ALLYL BROMIDE
1143CROTONALDEHYDE or CROTONALDEHYDE, STABILIZED
1163DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL
1206HEPTANES
1208HEXANES
1218ISOPRENE, STABILIZED
1259NICKEL CARBONYL
1262OCTANES
1272PINE OIL
1299TURPENTINE
1303VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED
1320DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water,;by mass
1321DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass
1334NAPHTHALENE, CRUDE or;NAPHTHALENE, REFINED
1348SODIUM DINITRO-o- CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass
1381PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY or UNDER WATER or IN SOLUTION
1469LEAD NITRATE
1469LEAD NITRATE
1470LEAD PERCHLORATE, SOLID
1470LEAD PERCHLORATE, SOLID
1470LEAD PERCHLORATE, SOLID
1541ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED
1547ANILINE
1565BARIUM CYANIDE
1569BROMOACETONE
1573CALCIUM ARSENATE
1574CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID
1575CALCIUM CYANIDE
1577CHLORODINITROBENZENES, LIQUID
1580CHLOROPICRIN
1585COPPER ACETOARSENITE
1586COPPER ARSENITE
1587COPPER CYANIDE
1587COPPER CYANIDE
1588CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
1588CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
1588CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
1589CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED
1590DICHLOROANILINES, LIQUID
1598DINITRO-o-CRESOL
1599DINITROPHENOL SOLUTION
1599DINITROPHENOL SOLUTION
1600DINITROTOLUENES, MOLTEN
1606FERRIC ARSENATE
1607FERRIC ARSENITE
1608FERROUS ARSENATE
1611HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE
1613HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION) with not more than 20% hydrogen cyanide
1614HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than;3% water and absorbed in a porous inert material
1616LEAD ACETATE
1616LEAD ACETATE
1617LEAD ARSENATES
1617LEAD ARSENATES
1618LEAD ARSENITES
1618LEAD ARSENITES
1620LEAD CYANIDE
1620LEAD CYANIDE
1620LEAD CYANIDE
1621LONDON PURPLE
1622MAGNESIUM ARSENATE
1623MERCURIC ARSENATE
1623MERCURIC ARSENATE
1624MERCURIC CHLORIDE
1624MERCURIC CHLORIDE
1625MERCURIC NITRATE
1625MERCURIC NITRATE
1626MERCURIC POTASSIUM CYANIDE
1626MERCURIC POTASSIUM CYANIDE
1626MERCURIC POTASSIUM CYANIDE
1627MERCUROUS NITRATE
1627MERCUROUS NITRATE
1629MERCURY ACETATE
1629MERCURY ACETATE
1630MERCURY AMMONIUM CHLORIDE
1630MERCURY AMMONIUM CHLORIDE
1630MERCURY AMMONIUM CHLORIDE
1631MERCURY BENZOATE
1631MERCURY BENZOATE
1634MERCURY BROMIDES
1634MERCURY BROMIDES
1636MERCURY CYANIDE
1636MERCURY CYANIDE
1636MERCURY CYANIDE
1637MERCURY GLUCONATE
1637MERCURY GLUCONATE
1638MERCURY IODIDE
1638MERCURY IODIDE
1639MERCURY NUCLEATE
1639MERCURY NUCLEATE
1640MERCURY OLEATE
1640MERCURY OLEATE
1641MERCURY OXIDE
1641MERCURY OXIDE
1642MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED
1642MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED
1642MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED
1643MERCURY POTASSIUM IODIDE
1643MERCURY POTASSIUM IODIDE
1644MERCURY SALICYLATE
1644MERCURY SALICYLATE
1645MERCURY SULPHATE
1645MERCURY SULPHATE
1646MERCURY THIOCYANATE
1646MERCURY THIOCYANATE
1647METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID
1649MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE
1649MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE
1653NICKEL CYANIDE
1653NICKEL CYANIDE
1669PENTACHLOROETHANE
1670PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN
1674PHENYLMERCURIC ACETATE
1679POTASSIUM CUPROCYANIDE
1680POTASSIUM CYANIDE, SOLID
1683SILVER ARSENITE
1684SILVER CYANIDE
1684SILVER CYANIDE
1689SODIUM CYANIDE, SOLID
1692STRYCHNINE or;STRYCHNINE SALTS
1695CHLOROACETONE, STABILIZED
1698DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE
1699DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID
17021,1,2,2-TETRACHLOROETHANE
1704TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE
1707THALLIUM COMPOUND, N.O.S.
1708TOLUIDINES, LIQUID
1713ZINC CYANIDE
1713ZINC CYANIDE
1739BENZYL CHLOROFORMATE
3146ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3146ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3146ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.
3151POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or HALOGENATED MONOMETHYL- DIPHENYLMETHANES, LIQUID;or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID
3152POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or HALOGENATED MONOMETHYL- DIPHENYLMETHANES, SOLID;or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID
3155PENTACHLOROPHENOL
1748CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or;CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than;39% available chlorine (8.8%;available oxygen)
1748CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or;CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than;39% available chlorine (8.8%;available oxygen)
1753CHLOROPHENYL- TRICHLOROSILANE
1761CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION
1761CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION
1766DICHLOROPHENYL- TRICHLOROSILANE
1791HYPOCHLORITE SOLUTION
1791HYPOCHLORITE SOLUTION
1840ZINC CHLORIDE SOLUTION
1840ZINC CHLORIDE SOLUTION
1843AMMONIUM DINITRO-o- CRESOLATE, SOLID
1846CARBON TETRACHLORIDE
1889CYANOGEN BROMIDE
1892ETHYLDICHLOROARSINE
1894PHENYLMERCURIC HYDROXIDE
1894PHENYLMERCURIC HYDROXIDE
1895PHENYLMERCURIC NITRATE
1895PHENYLMERCURIC NITRATE
1897TETRACHLOROETHYLENE
1920NONANES
1935CYANIDE SOLUTION, N.O.S.
1935CYANIDE SOLUTION, N.O.S.
1935CYANIDE SOLUTION, N.O.S.
2023EPICHLOROHYDRIN
2024MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2024MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2025MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2025MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.
2026PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2026PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.
2038DINITROTOLUENES, LIQUID
2046CYMENES
2052DIPENTENE
2057TRIPROPYLENE
2057TRIPROPYLENE
2073AMMONIA SOLUTION relative;density less than 0.880 at 15°C;in water, with more than 35% but;not more than 50% ammonia
2073AMMONIA SOLUTION relative;density less than 0.880 at 15°C;in water, with more than 35% but;not more than 50% ammonia
2208CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than;10% but not more than 39%;available chlorine
2210MANEB or;MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb
2218ACRYLIC ACID, STABILIZED
2235CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID
2237CHLORONITROANILINES
2241CYCLOHEPTANE
2279HEXACHLOROBUTADIENE
2291LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.
2291LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.
2294n-METHYLANILINE
2296METHYLCYCLOHEXANE
2304NAPHTHALENE, MOLTEN
2306NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID
23073-NITRO-4-CHLORO- BENZOTRIFLUORIDE
2315POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID
2316SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID
2317SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION
2321TRICHLOROBENZENES, LIQUID
2322TRICHLOROBUTENE
23251,3,5-TRIMETHYLBENZENE
2331ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS
2331ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS
2363ETHYL MERCAPTAN
2368alpha-PINENE
2381DIMETHYL DISULPHIDE
2382DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL
2433CHLORONITROTOLUENES, LIQUID
2447PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN
2471OSMIUM TETROXIDE
2504TETRABROMOETHANE
2514BROMOBENZENE
2515BROMOFORM
2516CARBON TETRABROMIDE
25181,5,9-CYCLODODECATRIENE
2558EPIBROMOHYDRIN
2567SODIUM PENTACHLOROPHENATE
2573THALLIUM CHLORATE
2574TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho-isomer
26514,4’-DIAMINODIPHENYL- METHANE
2672AMMONIA SOLUTION relative density between 0.880 and 0.957;at 15°C in water, with more than;10% but not more than 35%;ammonia
2709BUTYLBENZENES
2727THALLIUM NITRATE
2777MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2777MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2778MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2778MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2778MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2778MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2786ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2786ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2786ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC
2787ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2787ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,;flashpoint less than 23°C
2788ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2788ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2788ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.
2802COPPER CHLORIDE
2826ETHYL CHLOROTHIOFORMATE
2850PROPYLENE TETRAMER
2880CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water
2880CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water
2968MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating
3011MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3011MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE,;flashpoint not less than 23°C
3012MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3012MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3019ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint;not less than 23°C
3019ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint;not less than 23°C
3019ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flashpoint;not less than 23°C
3020ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3020ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3020ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
3294HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than;45% hydrogen cyanide
3318AMMONIA SOLUTION relative;density less than 0.880 at 15°C;in water, with more than 50%;ammonia
3369SODIUM DINITRO-o- CRESOLATE, WETTED with not less than 10% water, by mass
3408LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3408LEAD PERCHLORATE SOLUTION
3413POTASSIUM CYANIDE SOLUTION
3413POTASSIUM CYANIDE SOLUTION
3413POTASSIUM CYANIDE SOLUTION
3414SODIUM CYANIDE SOLUTION
3414SODIUM CYANIDE SOLUTION
3414SODIUM CYANIDE SOLUTION
3424AMMONIUM DINITRO-o- CRESOLATE SOLUTION
3424AMMONIUM DINITRO-o- CRESOLATE SOLUTION
3427CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID
3431NITROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID
3432POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID
3441CHLORODINITROBENZENES, SOLID
3442DICHLOROANILINES, SOLID
3450DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID
3451TOLUIDINES, SOLID
3454DINITROTOLUENES, SOLID
3457CHLORONITROTOLUENES, SOLID
3483MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE
3483MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE
3485CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)
3486CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than;39% available chlorine
3487CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than;5.5% but not more than 16%;water
3487CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than;5.5% but not more than 16%;water
3530ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION
76DINITROPHENOL dry or wetted with less than 15% water,;by mass
77DINITROPHENOLATES alkali metals, dry or wetted with less than 15% water, by mass
234SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE dry or wetted with less than 15% water, by mass