Containerskib lastet efter IMDG koden 38-16

The International Maritime Dangerous Goods Code  (IMDG-koden) regulerer søtransport med farligt gods og publiceres gennem The International Maritime Organization (IMO).

IMO er den organisation under FN, som tager sig af internationale forhold på søfartsområdet. I IMO forhandler og vedtager medlemslandene internationale regler for blandt andet at fremme sikkerhed til søs, miljøbeskyttelse og facilitering af maritim godstransport. Andre regler vedrører juridiske forhold vedrørende ansvar, erstatning og forsikringspligt ved forureningsskader som følge af olieudslip, vragfjernelse og en række andre områder.

IMO’s regler gælder for alle skibe uanset flag. Det er vigtigt for Danmark, fordi det på den ene side sikrer et højt niveau for sikkerhed, miljø, søfartssociale forhold mv., og på den anden side garanterer, at dansk kvalitetsskibsfart kan konkurrere på lige vilkår, når alle følger de samme regler.

Kilde: Søfartsstyrelsen

IMDG-koden blev første gang introduceret i 1965 og bygger på de SOLAS og MARPOL konventionerne.

IMDG-kodens 2016 version (38-16) træder i kraft 1. januar 2018 og er gældende i to år. IMDG-koden er lidt speciel derved, at den udrulles løbende, og derfor på frivillig basis måtte anvendes allerede i 2017 sideløbende med den da gældende IMDG koden 37-14 version, men altså først træder egentligt i kraft i 2018. Og navngivningen bidrager til forvirringen, da den blev publiceret allerede i 2016, hvoraf navnet 38-16 (38. amendment fra 2016).

 

Eftersom 38-16 regelsættet altså har eksisteret noget tid, men først nu er eneste gyldige maritime bestemmelser er det måske naturligt nok, at IMO sideløbende med lanceringen udsender et rettelsesark til den trykte engelske version af IMDGH koden 38-16.

Rettelsesarket kan hentes som pdf på “International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, 2016 Amendment 38-16”.

Blandt rettelserne kan nævnes:

  • Mange ændringer i stoflisten særligt i de særlige pakkekrav (PP), særlige bestemmelser (SP) og adskillelseskoderne (SG)
  • Slækkede pakkegrupper for Tetrahydrofuran (UN2056) og n-decane (UN2247)
  • Krav til lithiummærket (slækket) og fareseddel 9A (skærpet)

Rettelserne er obligatoriske og skal implementeres inden 1. januar 2018.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt, eller i hvilket omfang rettelsen er relevant for dig,er du velkommen til at kontakte os!

Similar Posts