ADR faresymboler oversigt

Har man sagt farligt gods har man næsten også sagt faresedler. I hvert fald er disse etiketter ofte det, som springer i øjnene når man håndterer farligt gods. Og det er jo netop også det, som er meningen med faresedlerne. De skal signalere ’fare’!

Faresedlerne udspringer af UN Model regulations (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods –  Model Regulations), som er fundamentet under lovgivningerne kendt som ADR-konventionen, IMDG-koden og ICAO-TI/IATA-DGR. Så uanset transportform (vej, sø eller luft) er der krav om anvendelse af faresedler, og de er bygget over samme skabelon. Der er dog lidt forskel regelsættene imellem. Mere om det senere.

Når vi på dansk snakker om faresedler (hvad enten vi kalder dem farlig gods etiketter, piktogrammer, faremærker, fareetiketter eller farligt gods mærker) er det ofte i bredere forstand, så vi inkluderer håndteringssedlerne og øvrige mærker (begrænset mængde, retningspile, miljøfare etc.), der ret beset ikke er faresedler, men som alligevel er obligatoriske og skal være i overensstemmelse med det krævede layout.

I webshoppen finder du et stort udvalg af godkendte faresedler til farligt gods i overensstemmelse med ADR, IMDG og ICAO. Og, hvis du har brug for at afmærke køretøjet, tanke eller containere, finder du også faresedler og orangefarvede skilte. Ens for alle etiketterne er, at de er i høj kvalitet, prisen er god, og lagerstatus fremgår af hjemmesiden (levering typisk dagen efter).

Generelle krav

Alle faresedler er formet som diamanter/romber dvs. et kvadrat placeret på spidsen. Den øverste halvdel indeholder et symbol, og den nederste halvdel et tal, der henviser til fareklassens farlige egenskaber. Farverne er givet, men for enkelte fareklasser er det valgfrit om man har fx sort eller hvid tekst. Men generelt skal både udseende og størrelsesforhold være præcist som anført.

Det er muligt at hente både gif og eps filer på denne side:

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

For grafikerne er farverne:

Blå: Pantone 285U
Grøn: Pantone 335U
Orange: Pantone 151U
Rød: Pantone 186U
Gul: Pantone 109U

Med mindre du akut har brug for en enkelt label er det en dum idé selv at udskrive labels. Husk på, at størrelseskrav og farvetoner skal være som krævet, og det kan være svært at ramme på sin egen printer. Og prisen per labels bliver meget høj i forhold, til stykprisen ved køb af trykte fareruller. Husk også på, at kravene til søfragt er, at labels skal kunne genkendes efter tre måneders ophold i vand, så udskriften skal være på vandfast papir eller gøres vandfast på anden vis.

 

 

Fareklasse 2.1 brandfarlig gas Fareseddel klasse 2.2, gasser under trykFareseddel klasse 2.2 - ikke-giftige, ikke-brandfarlige gasser
Fareklasse 2.3 giftig gas Fareseddel klasse 3 - brandfarlige væsker

Fareklasse 4.1 brandfarligt fast stof  Fareseddel klasse 4.2 selvantændelige stoffer
 Fareseddel 4.3 stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand  Klasse 5.1 Oxiderende stoffer  Klasse 5.2 - Organiske peroxider  
 Fareseddel 6.2 smittefarlige stoffer    Fareseddel klasse 8 - ætsende stoffer og genstande  Fareseddel klasse 9 - forskellige farlige stoffer og genstande fareseddel 9A, lithiumbatterier

 

Alle kolli skal mærkes med faresedler, der har en størrelse på mindst 10 x 10 cm. Som reglerne er i dag skal alle faresedler have en sort kant, der er mindst 2 mm bred og er placeret præcist 5 mm fra ydersiden af etiketten. Dette krav relativt nyt, og som det er sædvane er kravet introduceret i en overgangsordning, så man har kunnet nå at opbruge gamle etiketter, hvor stregen typisk var noget smallere. Denne overgangsordning er her i 2018 udløbet for både IMDG og IATA dvs. søfragt og luftfragt. På vejtransport stod overgangsordningen til at udløbe per 1. januar 2018, hvilket mange sikkerhedsrådgivere var ude at informere deres kunder om, men i sidste øjeblik blev ordningen forlænget, så man nu ved vejtransport må bruge faresedler efter gammelt layout hele 2018 også. Men pas på, at virksomheden kan styre jonglere begge varianter, så man ikke uforvarende sætter en gammel labels på en søfragt eller luftfragtforsendelse, der så formentlig bliver afvist..

Afhængig af regelsæt tillades lidt mindre labels, men kun hvis der ikke fysisk er plads på grund af kolliets størrelse. ADR og IMDG er mest lempelige, mens IATA kun tillader mindre labels på enkelte smittefarlige emballager. Hvis labels formindskes skal størrelsesforhold bevares. Som reglerne ser ud i 2018 er der krav til, at den sorte kant selv på små etiketter skal bevare sin bredde på mindst 2 mm og bevare afstanden på præcist 5 mm til ydersiden af etiketten. I de kommende UN Model Regulations 20. version slækkes dette krav, men formelt tager det lidt tid inden det bliver indskrevet i regelsættene.  Ved vej- og søtransport findes ingen nedre grænse for, hvor små faresedlerne må fremstilles, men de skal overholde 2 mm stregtykkelsen og 5 mm kantbredden og samtidig være letlæselige og tydelige. Samtidig må de kun formindskes, hvis det er kolliets fysiske størrelse, der ikke tillader almindelige labels, så i praksis beder man lidt om problemer, hvis man anvender andre labels end dem i standardstørrelsen 10 x 10 cm. Begrænset mængde etiketten er formelt ikke en fareseddel, og pudsigt nok er der for denne fastsat et mindstemål på 5 x 5 cm.

Spørgsmål

Må symbolerne være fortrykt på kasserne?

Ja, ADR tillader, at ’permanent faremærkning’, som nøjagtig svarer til de foreskrevne modeller, kan benyttes i stedet for faresedler.

Bemærk, at for langt de fleste faresedler og andre faremærkater gælder, at de skal have den baggrundsfarve, de er vist med i reglerne. Gift-etiketten, der er hvid med et sort dødningehoved, må altså ikke vise dødningehovedet på en ’papkasse-farvet’ baggrund. Hvis det hvide gift-mærke trykkes på en hvid papkasse, så skal hele etiketten desuden omgives af stiplede linjer, der skal markere afslutningen af etiketten.

 

Skal etiketterne placeres på en bestemt måde?

Ja, det skal de. Der er lidt forskellige regler for henholdsvis vej, sø og luftfragt, men generelt gælder, at faresedlerne

  • skal placeres ’på spidsen’
  • Hvis der er krav om flere faresedler skal disse placeres ved siden af hinanden og på den samme flade på kolliet, hvis det er muligt (ved IATA er dette et ufravigeligt krav)
  • ikke må dækkes eller skjules af andre dele af emballagen
  • ikke må overlappe eller dække hinanden eller andre påkrævede påskrifter (ex UN-nummer)
  • skal placeres på en baggrund af kontrastfarve (eller have stiplede linjer)

IMDG og IATA kræver endvidere, at faresedlerne om muligt sidder i nærheden af Proper Shipping Name. Ved ADR gælder dette krav kun klasse 1 og 7 faresedler, som skal påsættes tæt på påskriften, som angiver den officielle godsbetegnelse. For klasse2 trykflasker tillader man faremærkning i overensstemmelse med ISO standarden. Ved vejtransport når et kolli har en uregelmæssig form eller er for lille til, at en fareseddel kan påsættes på tilfredsstillende måde, kan faresedlen påsættes ved hjælp af et sikkert fastgjort mærke eller anden egnet metode.

Hvor mange klistermærker skal der være?

Hvert kolli skal forsynes med faresedler, der repræsenterer de farer det indeholder. Kolli med radioaktiver og IBC’s med en kapacitet på mere end 450 liter, samt storemballager skal forsynes med faresedler på to modstående sider. Alle andre kolli er det tilstrækkeligt at mærke op på én side. Men det er tilladt at mærke på begge sider. Hvis der er krav om retningspile skal disse altid på mindst to modstående sider.

Må der være tekst på faresedlen?

Ja, det må der på langt de fleste faresedler så længe ’denne begrænses til oplysninger om risikoens art og forholdsregler, som skal træffes ved håndtering’. Der må altså gerne stå ’Flammable liquid’ på en fareklasse 3 etiket. Teksten skal som udgangspunkt være sort, og den skal være på faresedlens nederste halvdel.

Konklusion

Følg de generelle regler om faresedlernes størrelse på mindst 10 x 10 cm for kolli, og køb dem færdigtrykte (gerne i vores webshop J), så du sikrer, at de er korrekt udformet. Brug emballager, der er store nok til, at du kan placere faresedlerne på spidsen og ved siden af hverandre uden, at de overlapper eller dækker andre vitale informationer herunder UN-typegodkendelsen og påskriften ”UN-nummer og godsbetegnelse.

Similar Posts

One Comment

Comments are closed.