[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”250px” padding_bottom=”250px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2017/12/batteries-dry-1200×795.jpg”]

Batterier

Hvilke er farlige at sende, og hvilke regler skal jeg kende?

 

 

 

 

[/widecontent]

Batterier

Batterier er over en bred kam farligt gods, men eftersom der er stor forskel på små AAA-batterier og et Tesla batteri, er der selvsagt også mange forskellige krav til håndteringen når batterierne indgår i en forsendelse.

Når det gælder transport til bortskaffelse rummer den danske bekendtgørelse også alternative muligheder for at transportere forskellige slags batterier.

Der er således rig lejlighed til at lade sig forvirre på et højere plan!

Fælles for batterierne er dog, at de indeholder en masse energi, der kan blive omdannet til varme ved kortslutning, og måske antænde lasten. I mange tilfælde vil batterierne indeholde ætsende væske (enten syre eller base), der kan forårsage skade på mennesker, andet gods eller køretøjet/skibet/flyet.

Klassificering og Sikkerhedsdatablad (MSDS)

Det kan være svært at vurdere, hvorvidt et batteri skal sendes som farligt gods og under hvilket UN-nummer. Derfor bør første skridt altid være at spørge producenten eller importøren om disse oplysninger. Selvom det ikke er et lovkrav, at der skal udarbejdes et sikkerhedsdatablad for batterier, har mange producenter alligevel et sådant. Ofte kaldes det for et MSDS, der står for Material Safety Data Sheet. Af MSDS’et vil det som oftest fremgå, hvorvidt der er tale om farligt gods og under hvilket UN-nummer.

Har man ikke et MSDS på batteriet, kan man kigge efter oplysningerne i et produktblad, og ellers må man ud fra batteritypen selv forsøge at klassificere batteriet, så man finder det korrekte UN-nummer. Det er nemlig dette UN-nummer man skal bruge når man skal afgøre om og hvordan man må sende batteriet.

Når man kigger i stoflisten optræder ordet batteri under forskellige UN-numre. Disse gennemgås herunder.

Vådbatterier

De klassiske vådbatterier eller vådcellebatterier (tænk bilbatterier) er typisk fyldt med ætsende syre eller base og skal sendes som farligt gods i klasse 8. Vådbatterier er ofte installeret i biler, som backup batterier, i industrielt udstyr og lignende.

 • UN 2794 AKKUMULATORER, MED FLYDENDE SUR ELEKTROLYT, elektriske (Batteries, wet, filled with Acid), Fareklasse 8
 • UN 2795 AKKUMULATORER, MED FLYDENDE BASISK ELEKTROLYT, elektriske, (Batteries, wet, filled with Alkali), Fareklasse 8

I samme åndedræt kan nævnes akkumulatorvæske til batterierne, der skal sendes under eget UN-nummer

 • UN 2796 SVOVLSYRE med højst 51% syre eller AKKUMULATORVÆSKE, SUR (Sulphuric Acid or Battery Fluid, acid), fareklasse, 8 II
 • UN 2797 AKKUMULATORVÆSKE, ALKALISK (Battery Fluid, Alkali), fareklasse 8 II

Næste nummer i rækken ligner de første batterier, men er af typen, der er beskyttet mod udsivning. For at kunne klassificere et batteri under dette Un-nummer skal det kunne bestå en vibrations- og trykprøvning, uden at der lækker akkumulatorvæske. Disse batterier kan transporteres som ikke-’farligt gods’ forudsat, at elektrolytten ikke løber ud ved en temperatur på 55 ºC i tilfælde af, at batterihuset er ødelagt eller har en revne, eller hvis der ikke er nogen væske til stede, som kan løbe ud, alt under forudsætning af, at akkumulatorens poler er beskyttet mod kortslutning, når den er emballeret for transport.

 • UN 2800 AKKUMULATORER MED FLYDENDE ELEKTROLYT, SIKRET MOD UDSIVNING, elektriske ( Batteries, wet, non-spillable), fareklasse 8

Selv, hvis elektrolytten kan løbe ud ved en temperatur på 55 ºC kan batterierne fragtes på vej som ordinært gods, såfremt betingelserne i særlig bestemmelse 598 efterleves. Disse bestemmelser er meget lempelige og handler dybest set om at sikre batterierne mod at glide, vælte og blive beskadigede. Kontakt os, hvis I har spørgsmål hertil!

Tørbatterier

Tørbatterier er opbygget på samme måde som vådbatterier, men i stedet for en flydende elektrolyt, har man udviklet en pasta med samme ledende egenskaber dvs. en meget fast elektrolyt. Fordelen er selvsagt, at man ikke skal bøvle med udflydende og ætsende væske, hvis batteriet går i stykker. Ligeledes anvendes denne betegnelse for tømte batterier uden vand.

 • UN 3028 AKKUMULATORER, TØRRE, INDEHOLDENDE FAST KALIUMHYDROXID, elektriske, (Batteries, dry, Containing Potassium Hydroxide, Solid), fareklasse 8 III

Bemærk, at små almindelige alkaline batterier (engangs AA og AAA Duracell-typen og den slags) kan sendes uden at skulle betragtes som farligt gods. De skal beskyttes mod kortslutning fx ved at sendes i den originale blisterpakke. Der kan desuden være krav om, at der i fragtbrevet skrives en speciel sætning herom. Nogle fragtselskaber kan ønske at se en MSDS på batteriet.

Der eksisterer en type genopladelige batterier kaldet nikkel-metalhydrid batterier. Disse aflades hurtigere end lithiumion-batterier, og kan sendes som ikke-’farligt gods’ som vejtransport, og under SP 963 ved søtransport.

 • UN 3496 BATTERIER, NIKKELMETALHYDRID (Batteries, Nickel-metal hydride), Fareklasse 9

 

Eksotiske batterier

Der sker en fortsat forskning og udvikling i batterityper med højere energitæthed og –kapacitet, og nogle batterityper ser man yderst sjældent.

 • UN 3292 BATTERIER, INDEHOLDENDE NATRIUM eller BATTERICELLER, INDEHOLDENDE NATRIUM (Batteries containing sodium, Cells containing sodium), Fareklasse 4.3

 

Batteridrevne køretøjer

Batteridrevne køretøjer skal klassificeres under eget UN-nummer, og her er reglen, at hvis produktet lever op til definitionen på et køretøj, og det bliver drevet af et batteri uanset typen, skal det sendes under dette Un-nummer.

Definitionen på et køretøj finder vi fx i luftfragt bestemmelsernes A21:

For the purpose of this special provision, vehicles are self-propelled apparatus designed to carry one or more persons or goods. Examples of such vehicles are electrically powered cars, scooters, three- and four-wheeled vehicles or motorcycles, battery-assisted bicycles (e bikes), wheelchairs, lawn tractors, boats and aircraft. Examples of equipment are lawnmowers, cleaning machine, model boats and model aircraft

Det er åbenlyst, at en elektrisk bil skal klassificeres som UN 3171 når bilen sendes med batteriet installeret. Det er måske mindre åbenlyst, at en elektrisk cykel eller hoverboards og segboards også skal klassificeres som batteridrevne køretøjer. Men så længe der er tale om maskiner, der er designet med henblik på at transportere mennesker eller en last, og de er drevet af et batteri, så er det et batteridrevet køretøj.

 • UN 3171 BATTERIDREVET KØRETØJ eller BATTERIDREVET UDSTYR (Battery-powered vehicle or Battery-powered equipment), fareklasse 9

 

Lithiumbatterier

Lithiumbatterier benævnes også litiumbatterier, eller på engelsk ‘lithium batteries’. Man skelner mellem lithiummetal- og lithiumion-batterier, hvor lithiummetal-batterierne er engangsbatterier, mens lithiumion-batterierne er genopladelige. Til lithiumionbatterierne regnes også Lithiumpolymer-batterier, typisk kaldet LiPo-batterier. Endvidere opererer man i forsendelsessammenhæng med begreberne celler og batterier, samt skelner mellem knapcellebatterier og øvrige småbatterier, og almindelige batterier.

Lithiumbatterier klassificeres under fire forskellige UN-numre med mindre der er tale om lithiumbatterier, der sidder I et køretøj (elcykel, elbil) eller I eksempelvis noget redningsudstyr.

De fire UN-numre for lithiumbatterier er:

 • UN 3090 Lithiummetalbatterier (herunder celler), sendt løse
 • UN 3091 Lithiummetalbatterier (herunder celler), sendt isat eller med udstyr
 • UN 3480 Lithiumionbatterier (herunder celler), sendt løse
 • UN 3481 Lithiumionbatterier (herunder celler), sendt isat eller med udstyr

Uanset transportform (vej, sø eller luft) kan små batterier af denne type sendes mere lempeligt. Ved vej- og søtransport finder særlig bestemmelse 188 anvendelse, mens det ved luftfragt kan håndteres som Section II forsendelser under de respektive pakkeinstruktioner.

For yderligere vejledning i at sende lithiumbatterier henviser vi til vores lithiumbatteri kursus. I er også velkomne til at kontakte os. Og husk i øvrigt, at tilmelde dig nyhedsbrevet, så du kan få tilsendt information om ændringer i reglerne for lithiumbatterier!

Emballering, mærkning, dokumenter og forsendelse

Når batterierne er klassificeret og tildelt et UN-nummer kan man afhængig af transportformen gå ind i ADR, IMDG eller IATA stoflisten og se kravene til transporten. Denne artikel vil ikke gå ind på de enkelte pakkeinstruktioner og særlige bestemmelser, der er knyttet til de respektive UN-numre, men I er velkomne til at kontakte os ved spørgsmål!

Sammenlæsning og adskillelse

Vejtransport er ikke særlig restriktiv når det gælder, hvilke pakker med farligt gods, der ikke må befinde sig på samme bil under transporten. Syre- og basebatterier må for eksempel gerne være på samme bil forudsat, at de hver især naturligvis er pakket og opmærket og dokumenteret efter ADR-bestemmelserne.

Søtransport efter IMDG-koden opererer med ’segregation groups’ frit oversat adskillelsesgrupper, der beskriver UN-numre som skal holdes adskilt. Disse varer må ikke sammenlæsses, hvilket betyder, at de ikke må stilles på eksempelvis en palle eller i samme lastbil eller container uagtet, at de hver især er pakket, mærket og håndteret lige efter bogen. Man ønsker simpelthen ikke at have disse varer placeret op og ned af hinanden i tilfælde af en ulykke.

 • UN 2795 og UN 3028 tilhører adskillelsesgruppen ”18 Alkalis” og skal holdes adskilt fra ”acids” altså syrer.
 • UN 2797 tilhører også adskillelsesgruppen ”18 Alkalis” og skal holdes adskilt fra ”acids”, men skal også holdes adskilt fra ”ammonium salts” altså ammoniumsalte.
 • UN 2794 og UN 2796 tilhører adskillelsesgruppen ”1 Acids”, og skal derfor holdes adskilt fra varer, der ikke må sammenlæsses med syrer.
 • UN 3292 må ikke sammenlæsses med varer fra klasse 2.1 og 3 altså brandfarlige gasser og brandfarlige væsker i tillæg til øvrige regler.

For både vej- og søtransport gælder, at varerne pakket som begrænset mængde må sammenlæsses med hverandre.

Luftfragt efter IATA har også en ’segregation’ tabel, der kræver pakker med indhold fra forskellige fareklasser adskilt på flyet. Syre- og basebatterier skal holdes adskilt fra natrium-batterier, og som noget nyt er lithiumbatterier fra 2018 medtaget i adskillelsestabellen.

Hvis I har spørgsmål til sammenlæsning af batterier bedes I kontakte os.