ADR udstyr

Hvad skal medbringes?

 

ADR udstyr

Når man transporterer farligt gods som vejtransport, uanset om det foregår i en lille varevogn eller en stor lastbil med hænger, skal der medbringes en række obligatorisk udstyr.

Udstyrskravene varierer alt efter, hvilke typer fareegenskaber, godset man transporterer har, og hvor store mængder gods man transporterer.

Bemærk, at uanset mængden og typen af farligt gods, skal chaufføren altid være ADR-uddannet og have et gyldigt kursusbevis. Som minimum et ADR 1.3 basiskursus (se link), men ofte er der krav om et stort ADR bevis eventuelt suppleret med specialiseringskursus.

Bemærk også, at uanset mængden og typen af farligt gods, skal alt gods, ”farligt gods” såvel som ”ufarligt” være ’forsvarligt stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.’

Begrænset mængde og undtaget mængde

Typisk eksempel: 40 kasser spraydåser i bakker med krympefolie eller i små papkasser

Ved vejtransport af varer emballeret efter lempelsen ’begrænset mængde’ (limited quantity) eller ’undtaget mængde’ (excepted quantity) er der ikke krav om, at der medbringes hverken ildslukkere, personlige værnemidler eller andet ADR-udstyr.

Frimængdekørsel

Typisk eksempel: 1 x 20 liter svovlsyre eller 20 dunke á 2,5 liter acetone

Ved vejtransport under frimængden (se artikel) er det eneste krav til medbragt udstyr, at der findes en tilset og godkendt pulverslukker på mindst 2 kg. Denne skal være let tilgængelig og monteret. Hvis der anvendes lygter må disse ikke have metaloverflader, der kan frembringe gnister.

OBS: Bemærk, at frimængdekørsel er et tilbud man kan vælge at køre efter. Hvis man vælger ikke at køre efter frimængde undtagelsen (fx ved ikke at fjerne de orange skilte), så skal alt det krævede udstyr være på bilen uanset om man bare har en enkelt lille pakke spraydåser (LQ).

Hvis frimængdekørsel er en mulighed man vælger at anvende, skal orangefarvede skilte, der ikke vedrører det farlige gods, der transporteres, eller rester heraf, fjernes eller tildækkes. Hvis skiltene er tildækket, skal tildækningen forblive intakt og effektiv efter 15 minutters brand.

Farligt gods transport (over frimængden)

Typisk eksempel: 200 dunke á 2,5 liter acetone eller 50 x 25 liter diesel, eller 25 x 1 liter brom

Lige så snart frimængden er overskredet udløses alle de skærpede krav til chaufførens uddannelse og bilens udstyr.

Fareskilte og orange skilte

Der skal anvendes orange skilte og i nogle tilfælde faresedler. De orange skilte skal sidde foran og bagpå bilen, og faresedlerne skal normalt sidde på begge sider, samt bagpå bilen. Vi henviser til ADR 5.3 for præcise krav eller fold nedenstående afsnit ud og læs mere om kravene..

Mærkning af ADR køretøjer

Mærkning af ADR køretøjer

Bilen skal forsynes med orange fareskilte som beskrevet i ADR kapitel 5.3.

Der skal sidde et skilt foran og et skilt bagpå. Bemærk særlige regler for afkoblede påhængsvogne, for tank- og containertransporter. Skiltene skal monteres, så de sidder lodret.

Skiltene skal være reflekterende og have en størrelse på 40 cm bredde x 30 cm højde. De skal have en 15 mm bred, sort kantlinje. De orangefarvede skilte kan være adskilt på midten med en sort, vandret 15 mm tyk streg. Det anvendte materiale skal være vejrbestandigt og sikre holdbar afmærkning. Skiltet må ikke løsne sig ved udsættelse for 15 minutters brand. Det skal forblive fastgjort uanset køretøjets orientering.

Bemærk, at det altså er helt forbudt at køre med skiltene i forruden! Hvis man anskaffer magnetskilte vil man som udgangspunkt skulle forberede sig på at kunne dokumentere, at skilte vil forblive på bilen i tilfælde af brand og bilen vælter. Det er muligt, at kraftige neodymium magneter kan sikre tilstrækkelig fastholdelse, men almindelig magnetfolie er givetvis ikke godt nok.

Hvis bilens størrelse eller udformning ikke muliggør montering af lodrette orange skilte på 40 x 30 cm, kan skiltenes mål reduceres ned til 30 x 12 cm. Men altså kun, hvis det ikke fysisk er muligt med større skilte.

Når de orangefarvede fareskilte placeres på foldeskilte, skal de designes og sikres, således at de ikke kan åbne eller løsne sig fra holderen under transporten (især pga. rystelser eller utilsigtede handlinger).

Ved tanktransporter, bulktransporter, containertransporter og flere andre typer transporter skal der normalt anvendes mindst 25 x 25 cm faresedler på begge sider og bagpå bilen. Ligeledes vil der være krav om UN-nummer. Der henvises til ADR 5.3 for disse regler eller kontakt os.

Ved ADR stykgodstransport skal der ikke anvendes faresedler på bilen med mindre kolli indeholder klasse 7 (radioaktiver) eller klasse 1 (eksplosiver). Hvis der kun er tale om klasse 1.4S skal der dog heller ikke anvendes faresedler på bilen. Ved klasse 1 og klasse 7 transporter skal der placeres 25 x 25 cm faresedler på begge sider af bilen og bagpå bilen. Hvad angår klasse 1 og 7, kan faresedlernes dimensioner reduceres til 100 mm på hver led, hvis der på grund af køretøjets størrelse og konstruktion ikke er plads til de foreskrevne faresedler.

Faresedler, der ikke vedrører det transporterede farlige gods eller rester deraf, skal fjernes eller tildækkes.

OBS: Der er ikke krav om, at faresedlerne skal kunne modstå en brand, så magnetskilte accepteres normalt.

Ildslukkere

Der skal medbringes mindst 2 stk. fastmonterede, tilsete og godkendte ABC pulverslukkere. Ildslukkerne skal være lettilgængelige, men samtidig fastgjorte, og de skal være beskyttet mod vind og vejr.

Afhængig af bilens maksimalt tilladte totalvægt skal kapaciteten af ildslukkerne være:

Pulverslukkere til ADR transport

Øvrigt udstyr til bilen

Følgende udstyr skal medbringes på køretøjet:

 • mindst én stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets tilladte totalvægt og hjulenes diameter,
 • to advarselstrekanter (”selvstående advarselsmarkeringer”),
 • øjenskyllevæske (dog ikke nødvendig, hvis man kun kører med eksplosiver eller gasser)

Der er i ADR ikke krav om, at øjenskyllervæsken skal være indenfor anvendelsesperioden, men for egen skyld bør man respektere en udløbsdato. Brug eventuelt udløbne øjenskyllerflasker til at teste deres virkemåde, så man er bekendt med denne når ulykke måtte indtræffe.

Der er heller ikke i ADR krav til størrelsen af øjenskylleren, men det er hensigtsmæssigt at man kan skylle øjet lige til behandlingen kan overtages af kvalificeret personale ex på nærmeste sygehus. En kapacitet på 500 ml eller 1 liter bør derfor være standarden.

Hvis man kører med gods i fareklasser 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9 uanset om det er fast eller flydende, skal der også medbringes

 • en skovl
 • et afløbsdække
 • en opsamlingsbeholder (”spand”)

Der har været lidt polemik omkring lovkravene til både skovlen og afløbsdækket og spanden. I Danmark er der afsagt en landsretsdom, der frifandt en vognmand og chauffør for at have medbragt et fejeblad.

”Ånden” er loven er tydeligvis, at man skal have velegnede redskaber til at kunne opdæmme et spild af farligt gods, så det ikke løber i et kloakafløb. I vores verden er et fejeblad ikke velegnet til at skovle lidt jord og grus hen over afløbsdækket, eller til at grave en lille jordbræmme. Ligeledes vil en sort plastsæk ikke være særlig anvendelig som afløbsdække. Det svenske politi har udtalt, at et afløbsdække på 1,5 x 1,5 meter vil være stor nok til at dække alle svenske forhold, men det er altså ikke et krav.

Vi anbefaler, at man medbringer en almindelig skovl (gerne gnistfri), en god murerspand og et ordentlig afløbsdække.

Personligt udstyr og værnemidler

Chaufføren og eventuelle medhjælpere skal hver medbringe følgende:

 • en advarselsvest (”refleksvest”)
 • en gnistfri lommelygte
 • et par beskyttelseshandsker
 • øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller).

Hvis man kører med giftige gasser eller giftige stoffer (”dødningehoved”) skal der til både chauffør og hjælpere desuden forefindes:

 • en flugtmaske (F.eks. en passiv gasmaske med kombineret gas-/støvfilter af typen A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2)

Besøg gerne webshoppen og se vores udvalg af ADR udstyr.

Dokumentation

Udover transportdokument og køretøjspakkeattest og eventuelle godkendelsesattester, skal der ved kørsel med farligt gods medbringes skriftlige anvisninger (tidligere kaldet sikkerhedskort). Chauffør skal også medbringe ADR bevis.

Udvalgte varer fra webshoppen

 • Advarsel – Ingen ventilation, Magnetfolie

  109,00 kr. (136,25 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Advarsel – Ingen ventilation, vinyl

  60,00 kr. (75,00 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • ADR udstyrspakke til varebiler

  Kurerpakke 1 (alm. stykgods)

  2.000,00 kr. (2.500,00 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • ADR taske

  ADR taske

  545,00 kr. (681,25 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • ADR taske

  ADR taske (giftige stoffer)

  795,00 kr. (993,75 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • ADR kuffert

  645,00 kr. (806,25 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • ADR kuffert (giftige stoffer)

  895,00 kr. (1.118,75 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Flugtmaske 3M (A1B1E1K1-P3)

  Åndedrætsværn

  299,00 kr. (373,75 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Sikkerhedsbriller

  29,00 kr. (36,25 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Gnistfri lommelygte (ADR)

  89,00 kr. (111,25 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Handsker

  39,00 kr. (48,75 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Refleksvest

  39,00 kr. (48,75 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Skovl

  Skovl

  99,00 kr. (123,75 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • spand

  Spand

  29,00 kr. (36,25 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Granulat (3 l)

  59,00 kr. (73,75 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv
 • Pladsholder

  Afløbsdække

  119,00 kr. (148,75 kr. m/moms)
  Tilføj til kurv