Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017 og IMDG 38-16, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’ og ‘Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen’ kapitel VII.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Vej- og søtransport af beskadigede eller defekte lithiumbatterier

Forudsætninger

Vigtigt: Ustabile batterier må kun transporteres med myndighedernes tilladelse! Dette gælder både vej- og søtransport:

Celler og batterier, der kan nedbrydes hurtigt, reagere farligt, frembringe en flamme eller skabe en farlig varmeudvikling eller en farlig emission af giftige, ætsende eller brandfarlige gasser eller dampe under normale transportforhold, må ikke transporteres, medmindre det sker under betingelser, der er godkendt af den kompetente myndighed i et land, der er kontraherende part til ADR, og som også kan anerkende en godkendelse udstedt af den kompetente myndighed i et land, der ikke er en kontraherende part til ADR, forudsat at denne godkendelse er udstedt i overensstemmelse med de gældende procedurer i henhold til RID, ADR, ADN, IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions. I så fald henføres cellerne og batterierne til transportkategori 0.

Cells and batteries liable to rapidly disassemble, dangerously react, produce a flame or a dangerous evolution of heat or a dangerous emission of toxic, corrosive or flammable gases or vapours under normal conditions of transport shall not be transported except under conditions specified by the competent authority.

Øvrige defekte batterier defineret som batterier, der er identificeret som beskadigede eller defekte, så de ikke er i overensstemmelse med den prøvede type i henhold de gældende bestemmelser i Manual of Tests and Criteria, skal kan sendes efter PI 908.

Eksempler på sådanne defekte batterier er:

 • Celler og batterier, der af sikkerhedshensyn er identificeret som defekte.
 • Celler og batterier, der er utætte eller ventilerer.
 • Celler og batterier med fejl, der ikke kan undersøges nærmere inden transport.
 • Celler og batterier, der har været udsat for fysisk eller mekanisk skade.

Emballering

 • Der skal anvendes UN-godkendt emballage af enten X- eller Y-kvalitet
 • Typen skal være Tromler (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) eller Dunke (3A2, 3B2, 3H2).
 • De enkelte beskadigede eller defekte celler eller batterier eller udstyr, der indeholder sådanne celler eller batterier, skal pakkes hver for sig i indvendige emballager og anbringes i en ydre emballage. De indvendige og udvendige emballager skal være tætte for at forhindre potentielle udslip af elektrolyt.
 • Batterierne skal være beskyttet mod kortslutning
 • De enkelte indvendige emballager skal være omgivet af ikke-brændbart og ikke-ledende varmeisoleringsmateriale i tilstrækkelig mængde til at beskytte mod farlig varmeudvikling.
 • Forseglede emballager skal forsynes med en udluftningsanordning, når dette er hensigtsmæssigt.
 • Der skal træffes passende foranstaltninger til at minimere virkningerne af rystelser og stød og forhindre, at cellerne eller batterierne kan bevæge sig i emballagen på en sådan måde, at det kan medføre yderligere beskadigelse og farlige betingelser under transporten. Stødabsorberende materiale, der er ikke-brændbart og ikke-ledende, kan også anvendes med henblik på at opfylde dette krav.
 • Ikke-brændbarhed skal vurderes i henhold til en standard, der er anerkendt i det land, hvor emballagen er konstrueret eller fremstillet.
 • I forbindelse med utætte celler eller batterier skal der desuden anbringes tilstrækkeligt inert absorberende materiale i den indvendige eller ydre emballage til at absorbere evt. udslip af elektrolyt.
 • Celler og batterier med en nettovægt på over 30 kg skal begrænses til én celle eller ét batteri pr. ydre emballage.

 Mærkning ADR (vej)

 • Kolli skal mærkes fareseddel 9A, UN-nummer og teksten “BESKADIGEDE/DEFEKTE LITHIUMIONBATTERIER” eller “BESKADIGEDE/DEFEKTE LITHIUMMETALBATTERIER”, alt efter hvad der er relevant

Mærkning IMDG (sø)

 • Kolli skal mærkes fareseddel 9A, UN-nummer og godsbetegnelsen (ex “UN 3480 Lithium Ion Batteries”), samt “DAMAGED/DEFECTIVE LITHIUM-ION BATTERIES” or “DAMAGED/DEFECTIVE LITHIUM METAL BATTERIES”, alt efter hvad der er relevant.

 

Dokumentation

 • Der skal udarbejdes transportdokument

Uddannelse/kursus

 • Alle i transporten involverede personer skal være uddannet efter kravene i henh. ADR kapitel 1.3 og/eller IMDG kapitel 1.3

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!