Opdateret: 16. Marts 2018

Nærværende Licensvilkår fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder for licensering af Teamwork Solutions produkter iSikkerhed APP og Lithium APP. Såfremt Licenstager tilkøber andre ydelser hos Licensgiver, omfattes sådanne ydelser automatisk af Licensaftalen, medmindre der gælder særskilte vilkår for den anden ydelse.

Du skal læse nedenstående vilkår for anvendelse af iSikkerhed APP og lithium APP omhyggeligt. Brug af denne applikation er kun tilladt på nedenstående vilkår.

1.1 Definitioner

Licensvilkårene anvender følgende definitioner:

”Licensaftalen” Parternes aftale om licensering af det Licenserede, som den fremgår af ordrebekræftelsen udstedt ved aftalens indgåelse.

”Licensgiver” Teamwork Solutions

”Licenstager” Kunden, som har indgået aftale med Licensgiver om levering af det Licenserede

”Brugere” Alle, der har adgang til det af Licenstager Licenserede produkt, herunder medarbejdere og andre brugere.

”Licenserede” De af Licensgivers produkter, der er omfattet af Licensaftalen, og som Licenstager betaler licensafgift for, og som er underlagt disse Licensvilkår, herunder ISikkerhed APP, Lithium APP og ISikkerhed Webpage.

”Licensretten” Licenstagers brugsret til det Licenserede, som denne opnår ved accept af Licensvilkårene og ordrebekræftelsen og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter, jf. Licensvilkårenes pkt. 2.1.

”Licensvilkår(ene)” Nærværende licensvilkår, bilag hertil, samt eventuelle efterfølgende tilføjelser eller ændringer hertil, herunder prisændringer.

Oplysninger i App og ansvarsbegrænsning.

Oplysninger i det Licenserede er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i det Licenserede indeholdte regelsæt.

Anvendelsen af det Licenserede kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt.

Sikkerhed

Det Licenserede forventes ikke teknisk at kunne påvirke brugerens mobiltelefon eller tablet, men det er på brugerens eget ansvar, at applikationen installeres. TEAMWORK SOLUTIONS påtager sig intet ansvar, hverken for direkte eller indirekte tab, tab som følge af tilgængelighed, opdateringer eller andet brug af netværkstjenester, herunder nogen skade eller defekt på dit udstyr.

Ophavsret

TEAMWORK SOLUTIONS har ophavsret til alt materiale, som offentliggøres via det Licenserede, med mindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af denne applikation, opnår alene en brugsret til det Licenserede og må som følge deraf læse, udskrive og kopiere ovennævnte indhold til eget privat brug. Det er således ikke tilladt at kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre eller overdrage og udnytte indholdet af applikationen uden særskilt forudgående skriftligt samtykke fra TEAMWORK SOLUTIONS.

Det er ikke tilladt at anvende det Licenserede som navn, ej heller til at antyde nogen former for tilknytning, samarbejder, godkendelser, sponsering eller andet, uden forudgående skriftlig godkendelse fra TEAMWORK SOLUTIONS.

Licensrettens omfang

Ved accept af Licensvilkårene og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede samt eventuelle senere opdateringer af det Licenserede i overensstemmelse med Licensvilkårene.

Det Licenserede eller dele heraf må ikke videregives eller på anden måde gøres tilgængeligt for tredjemand. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må Licenstager ikke og må ikke tillade nogen tredjepart på nogen måde at ændre det Licenserede eller andet materiale udleveret af Licensgiver.

Du må ikke, og du accepterer at du ikke må og ikke må hjælpe andre til at ændre eller kopiere (medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse i denne aftale), dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af eller forsøge at udlede kildekoden til, fremstille afledte produkter af.

Ansvarsfraskrivelse og teknisk support

Det Licenserede leveres til dig uden beregning og uden nogen form for teknisk support eller garanti af nogen art. Det er således ikke garanti for, at det Licenserede egner sig til formålet

Det Licenserede hverken kan eller må erstatte lokale instrukser, vejledninger e.l.

Installation og brug af det Licenserede sker på egen risiko. Teamwork Solutions påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, specielle eller tilfældige følgeskader, som medfører et tab. Teamwork Solutions påtager sig intet ansvar for skader som eksempelvis tab af forretningsmuligheder, tab af profit, tab af forventede besparelser, tab af goodwill eller andre erstatningsretlige tab, som er funderet i misligholdelse af kontrakt (inklusive forsømmelighed), produktansvar eller andre juridiske principper

Såfremt du ikke er enig i licensbetingelserne eller nogle af vilkårene, skal du straks ophøre med at anvende det Licenserede og afinstallere softwaren fra din smartphone herunder skal eventuelle sikkerhedskopier destrueres.

Afhjælpning af fejl

Det Licenserede gives i licens, som det er og forefindes, uden nogen former for garanti. Licensgiver yder således ingen garanti for, at afviklingen af det Licenserede samt opkoblingen til det Licenserede vil være uden afbrydelser og fejlfri. Licensgiver foretager løbende afprøvning af det Licenserede, men kan ikke udelukke, at det Licenserede  indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejl er ikke hævebegrundende og berettiger ikke Licenstager til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Tilsvarende gælder for indholdsmæssige fejl. Licensgiver tilstræber, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i det Licenserede rettes løbende, men yder ingen garanti for, at enhver fejl og uhensigtsmæssighed vil blive rettet.

Ansvar og erstatning

Teamwork Solutions fraskriver sig alle garantier og betingelser vedrørende applikationen, uanset om det er udtrykkelige, indeholdte, eller lovbestemte forhold, herunder, men ikke begrænset til, betingelser for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et særligt formål, nøjagtighed og ikke-overtrædelse af tredjeparts rettigheder. Teamwork Solutions garanterer ikke, at applikationen vil imødekomme dine behov, eller at driften vil være uden afbrydelser eller fejlfri.

I det omfang, hvor det ikke er forbudt ved lov, er Teamwork Solutions under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle direkte, særlige, indirekte skader eller følgeskader, herunder, og uden begrænsninger, materielle skader, erstatningskrav vedr. besparelsestab eller udbytte, eller tab af data, der opstår ved enhver anvendelse af applikationen.

Licensgiver er heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Licenstager ikke har haft mulighed for at anvende det Licenserede, uanset årsagen hertil og uanset om Licensgiver forud har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab kunne indtræde.

Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Licenstagers egen opkobling, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til Licenstagers øvrige edb-udstyr, browser, programmel m.v.

I tilfælde af Licenstagers misligholdelse af Licensvilkårene er Licensgiver i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af det Licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Force majeure

Ingen af parterne skal i henhold til Licensaftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Licensaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, virus i det Licenserede samt import- og/eller eksportforbud. Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part under Licensaftalen, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

Ændring af licensvilkårene

Licensgiver kan til enhver tid ændre Licensvilkårene