Persondatahåndtering

Udarbejdet: 5. februar 2018, revideret 24. maj 2018.

Dataansvarlig for behandling af personoplysninger: Martin Egeskov Pedersen

Persondata

Sikkerhedsrådgiverkunder

Oplysninger om firmaets aktiviteter opbevares i Access database med lokal og Cloud backup. Oplysningerne er knyttet til kontaktperson i virksomheden. Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen anfører en retlig forpligtelse om tilsyn med virksomheden og udarbejdelse af årsrapport, hvorfor det er nødvendigt at opbevare sådanne oplysninger al den tid virksomheden er sikkerhedsrådgiverkunde.

Ved aftaleophør opbevares oplysningerne tre år, hvorefter de slettes fra databasen med mindre anden lovgivning fastsætter længere opbevaring ex bogføringsloven.

Øvrige kunder

Data om kunder, der bestiller rådgivning, kurser eller varer, opbevares lokalt på PC med med lokal og Cloud backup. Data begrænses til almindelige virksomhedsoplysninger, samt persondata herunder navn, telefonnummer, mailadresse, jobfunktion, evt. fødselsdato, der er nødvendig for at opfylde kontrakten ex til brug ved udarbejdelse og opbevaring af kursusbeviser.

Oplysningerne opbevares indtil to år efter ophør af aktivt kundeforhold, hvorefter personhenførbare data slettes med mindre anden lovgivning fastsætter længere opbevaring.

Særlige personoplysninger

Virksomheden foretager under ingen omstændigheder behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Dataudveksling

Teamwork Solutions deler nødvendige persondata med tredjepart i forbindelse med opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering. Det kan eksempelvis dreje sig om oplysninger i forbindelse med inkassosager, eller ved booking af kurser afviklet i fællesskab med tredjepart.

Teamwork Solutions videresælger ikke personoplysninger.

Dataplacering

Alle persondata opbevares lokalt på adgangsikret PC og laptop med ekstern og Cloud backup. Kun betroede medarbejdere har adgang til kundedata.

Datanedbrud

Ved brud på persondatasikkerheden anmelder den dataansvarlige uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det, bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

Oplysning og indsigt i personoplysninger

På forespørgsel kan vi udlevere alle registrerede oplysninger om en given person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, alternativt slette de oplysninger, der ikke kræves opbevaret en bestemt periode.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (såfremt vi har ud- vekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om at oplysningerne skal slettes, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.