Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Vejtransport af små lithiumbatterier til midlertidigt forarbejdsningssted

Små lithiumbatterier, der er indsamlet og afleveret til transport med henblik på sortering, bortskaffelse eller genbrug kan transporteres til forarbejdningsstedet meget lempeligt.

Bemærk, at denne bestemmelse primært er rettet mod genbrugsstationer og lign.

Forudsætninger

Små lithiumbatterier, der er indsamlet og afleveret til transport med henblik på sortering, bortskaffelse eller genbrug kan transporteres til et midlertidigt forarbejdningssted uanset om batterier transporteres løse eller i udstyr. Transportbestemmelserne i SB 636, der skitseres herunder, gælder for:

  • Løse lithiumbatterier med en bruttovægt på højst 500 g hver, samt
  • Løse batterier, der overholder småbatterigrænsen i SB 188 (20 WH for ion-celler og 100 Wh for ion-batterier, og henh. 1 g / 2 g lithium for metal-celler og -batterier)
  • Alle batterier uanset størrelse og vægt i udstyr , der stammer fra private husholdninger, og udstyr, der stammer fra kommercielle, industrielle, institutionelle og andre kilder, og som på grund af dets beskaffenhed og mængde svarer til udstyr fra private husholdninger.

Hvis anvisningerne i SB 636 følges er transporten undtaget andre krav i ADR herunder også UN 38.3 godkendelsen og kravet om, at batterierne ikke må være defekte(!)

Emballering

Som P909 med undtagelse af tillægsbestemmelserne 1 og 2

Mærkning

(iii) Kolli skal være mærket “LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE” eller “LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG”, alt
efter hvad der er relevant.

Dokumentation

  • Der kræves ikke et transportdokument
  • Til gengæld skal virksomheden have iværksat et kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre, at den samlede mængde lithiumceller eller -batterier pr. transporterende enhed ikke overstiger 333 kg. En kopi af kvalitetssikringsregistreringerne skal på anmodning udleveres til den kompetente myndighed..

Uddannelse/kursus

  • Der stilles ikke krav om ADR 1.3 uddannelse